عنوان : تأثیر مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واحد بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان:

تأثیر مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حميد فروغي پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 بيان مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

1- 2 اهميت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

1-3 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1هدف کلي…………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2 اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………… 8

1-4 فرضيات ويژه پژوهش……………………………………………………………………………………… 9

1-5 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1 قلمرو مکاني………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- 2 قلمرو زماني……………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………….. 10

1-7 واژه هاواصطلاحات کليدي …………………………………………………………………………….. 10

1-7-1 فوتبال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 11

1-7-3 عوامل مديريتي………………………………………………………………………………………….. 11

ادامه فهرست مطالب

1-7-4 تماشاگر…………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-7 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1 مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه………………………………………………………………………… 15

2-1-2-1نقش خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعي……………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3عوامل اقتصادي……………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان…………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-5عوامل روانشناختي…………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري…………………………………………………………………………….. 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه…………………………………………………………………….. 19

2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه……………………………………………………………………………….. 19

ادامه فهرست مطالب

2-1-3-2عامل نحوه ي داوري………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي…………………………………………………………………………… 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه………………………………………………………………………… 21

2-1-2 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-1 تعريف پرخاشگري…………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش………………………………………………………………. 29

2-1-4-2-1 نظريه غرايز……………………………………………………………………………………….. 30

2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي………………………………………………………………………. 31.

2-1-4-2-3 نظريه تخليه……………………………………………………………………………………….. 33

2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري……………………………………………………………………. 34

2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري………………………………………………………. 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………………. 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی………………………………………………………… 38

2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ايران………………………………………………………………………… 47

2-2 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………… 51

ادامه فهرست مطالب

2-2-1 تحقيقات داخل کشور…………………………………………………………………………………. 51

2-2-2 تحقيقات خارج کشور…………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 57

3-2 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………… 57

3-3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4 روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 ابزار اندازه گيري……………………………………………………………………………………………. 59

3-6 روايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 60

3-7 پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 61

3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه……………………………………………………………… 64

4-2  بررسي ويژگي هاي استنباطی گرونمونه……………………………………………………………… 70

4-2-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 70

ادامه فهرست مطالب

4-2-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 72

4-2-4 فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-7 فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-8 فرضيه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-9 فرضيه نهم……………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-10 فرضيه دهم…………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-11 فرضيه يازدهم…………………………………………………………………………………………. 78

4-2-12 فرضيه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 78

4-2-13 فرضيه سيزدهم………………………………………………………………………………………… 79

4-2-14 فرضيه چهاردهم………………………………………………………………………………………. 80

4-2-15 فرضيه پانزدهم………………………………………………………………………………………… 80

4-2-16 فرضيه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-17 فرضيه هفدهم………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-18 فرضيه هجدهم………………………………………………………………………………………… 82

ادامه فهرست مطالب

4-2-19 فرضيه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. 83

4-2-20 فرضيه بيستم…………………………………………………………………………………………… 84

4-2-21 فرضيه بيست ويکم…………………………………………………………………………………… 84

4-2-22 فرضيه بيست ودوم…………………………………………………………………………………… 85

4-2-23 فرضيه بيست وسوم………………………………………………………………………………….. 85

4-2-24 فرضيه بيست وچهارم……………………………………………………………………………….. 86

4-2-25 فرضيه بيست وپنجم…………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 89

اختصار تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………….. 95

5-1-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 95

5-1-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 96

5-1-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 99

5-1-4 فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………….. 100

5-1-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………. 103

5-1-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………. 105

ادامه فهرست مطالب

5-2 پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………….. 106

5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………… 107

5-4 بهره گیری کنندگان از نتيجه پايان نامه……………………………………………………………………. 108

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 109

پيوست ها

چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… 60

جدول4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران………………………………………………………….. 64

جدول4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن………… 65

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل………. 66

جدول4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات.. 67

جدول4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل………. 68

جدول4-6 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس در آمد…….. 69

فهرست نمودارها

نمودار3-1 مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… 60

نمودار 4-1 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن……….. 65

نمودار 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل……… 66

نمودار 4-3 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات. 67

نمودار 4-4 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل……… 68

نمودار 4-5 توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس درآمد…….. 69

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تأثیر عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهاي ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌بهره گیری ‌شدکه پرسشنامه‌هاي‌مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشد پرسشنامه اوليه با 27 سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده گردید که در نهايت آنها بر روي 24 سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ بهره گیری گردید که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه  86/0 بدست آمد که ضريب مطلوبي بود. از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به مقصود ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت که در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با 797 نفر گردید. به مقصود تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن  بهره گیری گردید. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين تأثیر را در بروز رفتارهاي نا بهنجار  داشته باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار مطالعه می گردد.

مقدمه :

در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم می باشد ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي  به شمار مي آيد، تا آنجا كه  بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.

لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين  ورزش جهان معرفي كرده می باشد. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده می باشد .

از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته می باشد،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال می باشد كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي نظاره مي گردد (برومند دولق، 1384).

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش می باشد و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته می باشد و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده می باشد واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده می باشد.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي  فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها  بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته می باشد ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته می باشد، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي می باشد. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي  به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي گردد (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته می باشد؛ ولي هنوز تحقيقات  و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز می باشد.مانند رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي تصریح كرد (علي نورعلي وند،1386). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با در نظر داشتن خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي گردد، پژوهش حاضر با هدف تأثیر عوامل مديريتي  بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده می باشد .

تعداد صفحه : 135