پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی

پایان­نامه جهت دریافت درجة کارشناسی ارشد

رشتة ر­وان­شناسی عمومی

عنوان:

اثربخشی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب

در کودکان دبستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

زبان كلامـي، جزء اساسي در بيان عقايد، تعامل اجتماعـي و درك امور آموزشي می باشد. برقـراري رابطة ­مؤثر نيازمند مهارت­هاي زباني­ و كلامی می باشد. افراد دچار لکنت، مانند سایر افراد عصبی مستعد رنج بردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. پژوهش­ها نشان می­دهد که تنیدگی یا اضطراب، لکنت را تشدید می­کند و هرچه اضطراب بیشتر باشد لکنت شدیدتر خواهد بود. مانند درمان­های غیر دارویی در کاهش اضطراب و لکنت، موسیقی می­باشد. ریتم و صدای موسیقی، تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری نظیر لکنت می­تواند آسان سازد. مطالعات نشان می­دهد که محرک ریتمیک به­گونه برجسته­ای باعث تخفیف لکنت می­گردد. هدف مطالعه حاضر مطالعه تأثیر آواز- ملودیک بر روی اختلالات اضطرابی و لکنت کودکان دبستانی بود. در این مطالعه از یک طرح تک آزمودنی بهره گیری گردید. برای این مقصود به مدت 16 جلسه پنج کودک دارای لکنت مورد درمان قرار گرفتند. و سپس قبل از مداخله و بعد از مداخله به صورت جداگانه پنج بار دو تست شدت لکنت کودکان 3 و تست اضطراب عیان از آنها گرفته گردید. نتایج تحلیل مشاهدی و کمی داده­ها  نشان داد که در نتیجه درمان، شدت لکنت درهر پنج کودک کاهش پیدا نمود. همچنین در نتیجه تحلیل کیفی و کمی داده­ها حاصل از تست اضطراب عیان کودکان مشخص گردید که بعد از پایان درمان به گونه کلی شدت اضطراب به شکل جزئی کاهش داشته می باشد. بر این اساس می­توان گفت درمان آواز – ملودیک در کاهش لکنت و اضطراب مؤثر بوده می باشد.

کلیدواژه­ها: درمان آواز – ملودیک، لکنت، اضطراب.     

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                        عنوان

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………… 2

1-2 اظهار مسأله……………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 5

1-4 اهداف پژوهش   7

1-5 پرسش­های پژوهش.. 7

1-6 متغیرهای مورد مطالعه.. 8

1-7 تعریف مفاهیم.. 8

1-7-1 تعاریف نظری.. 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: پیشینة پژوهش

بخش اول: موسیقی

2-1-1 تاریخچة موسیقی.. 12

2-1-2 تعریف موسیقی درمانی.. 15

2-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)…………………………………………………………………………………………17

2-1-4 مکاتب و تکنیک­های موسیقی درمانی………………………………………………………………………….18

2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر……………………………………………………………………………………………….18

2-1-4-2 روش کودالی………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4-3 روش دالکروز…………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده………………………………………………………………………..20

2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی.. 21

2-1-6 برتری نیمکره­ای در درک موسیقی.. 22

2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی.. 23

2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی.. 25

بخش دوم: لکنت

2-2-1 ماهیت لکنت… 26

2-2-2 تعاریف لکنت… 29

2-2-3 انواع لکنت   31

2-2-4 علل لکنت   32

2-2- 5 نظریه­های لکنت… 35

2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون.. 35

2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل.. 36

2-2-5-3 نظریه دکتر بوم. 36

2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون.. 37

2-2-5-5 نظریه شیهان.. 37

2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت… 37

2-2-5-7 نظریه وندل جانسون.. 38

2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ… 38

2-2-5-9 نظریه­ ون رایپر. 39

2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر. 39

2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد. 40

2-2-6 درمان­های لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-6-1 تلقین…………………………………………………………………………………………………………………………43

2-2-6-2 هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-6-3 خود القایی……………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-6-4 روش جویدن تنفس……………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-6-5 روش آرام­سازی……………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-6 خواب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-7 رفتار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-2-6-8 درمان­ها تنبیهی و تشویقی…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-9 درمان­های عامیانه…………………………………………………………………………………………………46

2-2-6-10 درمان جراحی……………………………………………………………………………………………………..46

2-2-6-11 بهره گیری از شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………..47

2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن…………………………………………………………………………………………….47

بخش سوم: اضطراب

2-3-1 تعریف اضطراب.. 47

2-3-2علائم اضطراب.. 50

2-3-2-1 علائم رفتاری.. 50

2-3-2-2 علائم فیزیکی.. 51

2-3-2-3 علائم معده-روده­­ای.. 51

2-3-2-4علائم دستگاه ادراری.. 51

2-3-2-5علائم تنشی.. 51

2-3-3 طبقه­بندی اختلالات اضطرابی.. 51

2-3-3-1 اضطراب تعمیم­یافته. 51

2-3-3-2اختلال وحشت­زدگی.. 52

2-3-3-3اختلالات هراس…. 53

2-3-3-4 هراس خاص…. 53

2-3-3-5 اختلالات اجتماعی.. 53

2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی.. 54

2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی.. 54

2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب…………………………………………………………………………………….56

2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت………………………………………………………………………………………….58

2-3-6 اضطراب و لکنت………………………………………………………………………………………………………61

2-3-7 مطالعه اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش………………………………………………………..62

فصل سوم: روش­شناسی

3-1 طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 جامعة پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3 نمونه و شیوة نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………75

3-3-1 ملاک­های ورود به پژوهش………………………………………………………………………………………….76

3-3-2 ملاک­های خروج از پژوهش………………………………………………………………………………………..77

3-3-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..77

3-4 ابزارهای سنجش و مداخله­گری……………………………………………………………………………………….77

3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)……………………………………………..78

3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب عیان کودکان (RSMAS)……………………………………….79

 

3-53-5  ابزارهای موسیقی درمانی…………………………………………………………………………………….81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-7 روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..82

3-8 برنامه درمان آوازی ـ ملودیک………………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1 پرسش اول………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-1-1 وضعیت تمام افراد نمونه(لکنت) در یک نگاه.……………………………………………………………107

4-2 پرسش دوم…………………………………………………………………………………………………………………….108

4-2-1 وضعیت تمام افراد نمونه (اضطراب) در یک نگاه………………………………………………………113

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 گزارش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….115

5-1-1 لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………115

5-1-2 اضطراب………..………………………………………………………………………………………………………….122

5-2 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….……………………………..124

5-3 محدودیت­های پژوهش…………………….………………………………….………………………………..125

5-4 نظرات و پیشنهادات….……………………………………………………………………………………………..125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..….…………………127

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………135

 

1-1 مقدمه

«لکنت نوعی اختلال گفتاری می باشد که منجر به ناروانی و در نهایت نارسایی گفتاری در فرد می­گردد و زمانی که فرد دچار لکنت می­گردد وقفه­ای غیر ارادی به صورت تکرار صداها و هجاها یا گیر کردن کلمات، بروز می­کند و در نهایت مشکلاتی را در برقراری ارتباط به علت سرعت نامناسب گفتار ایجاد می­کند.» (فرهمند پور،1389: 184)

«در نظر داشتن لکنت و شناخت عوامل مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از این عوامل مرتبط اضطراب می باشد که به نظر می­رسد به نوعی در بروز آن بی­تأثیر نباشد. شناخت خصوصیاتی مانند اضطراب و در نظر داشتن آن­، جهت درمان لکنت بسیار ضروري می باشد و بدون در نظر داشتن آن هرگونه اقدام درمانی می­تواند با شکست مواجه گردد. دکتر بوم[1]معتقد می باشد که افراد دچار لکنت، اعم از کودك و بزرگسال معمولاً درون­گرا و فاقد اعتماد به نفس هستند و از احساس بی­کفایتی رنج می­برند. آن­ها مانند سایر افراد عصبی مستعد رنجبردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. بیمار ممکن می باشد از ترسی که باعث لکنت شده­، آگاه نباشد، اما در وجود خویش درگیري گسترده­اي با آن دارد که در تنش سراسري بدن او عیان می باشد. »(دهقانی هشتجین،1374: 44)

یکی از روش­های غیر دارویی در کاهش استرس روش آرام سازی و موسیقی می باشد. موسیقی درمانی یک حرفه حمایتی می باشد و بیماران با انواع گوناگون معضلات جسمـی و روانـی و یا معضلات و اختلالات عاطفی – اجتماعی می­توانند از خدمات موسیقی درمانی بهرمند شوند برای بهره گیری از خدمات موسیقی درمانی شرایط سنی وجود ندارد و نوزادان تا سالخوردگان می­توانند تحت درمان قرار بگیرند. موسیقی امروزه در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهم­ترین این معضلات شامل درد، اضطراب، اندوه، معضلات اجتماعی و غیره می­باشد. (ربیعی، کاظمی­ملک محمودی، کاظمی­ملک­محمودی، 1386).

مغز آدمی با موسیقی پیوندی دیرینه دارد؛ به­طوری که تأثیر موسیقی و ضرب­آهنگ­ها بر مغز و قوای شناختی بشر را ­نمی­توان انکار نمود.خاطراتی را که بزرگسالان از زمان کودکی خود به یاد می­آورند اغلب همراه با ریتم­ وآهنگ­ هستند. اشتغال هیجانی کلید یادگیری مؤثر می باشد و موسیقی درمانی هیجانات را در فرد بر می­انگیزاند؛ پس مغز را گشاده و برای یادگیری آماده می­سازد. حداقل هفت حیطة متمایز و مشخص هوشی در هر انسانی هست که یکی از این حیطه­های هوشی مربوط به موسیقی می باشد. افرد دارای نیازهای خاص همواره با موسیقی قدرت فراگیری بهتری از خود نشان
می­دهند. زیرا بخش پسین مغز که در ارتباط با موسیقی اقدام می ­نماید کمتر مورد آسیب­های زمان تولد، سوانح و غیره قرار می­گیرد(پرسون و دولینگر، 2004).

«شواهد نشان می­دهد افرادی که در ارتباط کلامی دچار مشکل هستند با خواندن آواز­ و سرود­های مخصوص و با شمرده تلفظ کردن اصوات و ممارست مداوم در این زمینه می­توانند به کسب مهارت در حیطة تشخیص لغات دست یافته و به مرور زمان مسیر تکاملی و رو به جلویی را طی خواهند نمود. مسأله دیگر این که موسیقی برای تمرین در کسب مهارت­ها ایجاد انگیزه می­کند. ریتم و صدای موسیقی همچنین می­تواند تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری ـ مانند لکنت ـ آسان سازد. برخلاف باور عموم آواز خواندن نه تنها موجب لکنت نمی­گردد بلکه محرک­های ریتمیک به­گونه برجسته­ای باعث تخفیف آن نیز می­گردد. هنگامی که آهنگ­ها و جملات آواز­ها با دقت ساخته شوند، به طوری که آهنگ و ریتم اشعار با ریتم و صرف کردن گفتار منطبق باشد، می­تواند در یادگیری و تمرین درست ریتم و صرف کلمات، عبارات و جملات کمک کند»(اشمییت پترز،1389،ص 104).

[1].Boum

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 165

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان