عنوان : مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در بعضی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب  تیبیا استرس فراکچر در  دوندگان تفریحی مرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان:

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در بعضی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب  تیبیا استرس فراکچر در  دوندگان تفریحی مرد

استاد راهنما :

دکتر سعید  ایل بیگی

دکتر سعید میرزا نژاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : طرح پژوهش

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 4

۱-۲) اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-4) اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1) اهداف کلی پژوهش:……………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2) اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

1-5) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-6) محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………… 10

1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1)مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق……………………………………………………………………… 12

2-2-1-1-1) درشت‌نی ……………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1-2) نازک‌نی ……………………………………………………………………………………………… 17

2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن ……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2-1 ( مراحل دویدن ………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2-2)الگوی دویدن …………………………………………………………………………………………… 21

2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)……………………………………………………………………………………. 23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-5) استرس فراکچر …………………………………………………………………………………………… 24

2-2-6)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 38

2-3)نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 41

3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: ……………………………………………………………………… 41

3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها ………………………………………………………………………………. 41

3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………….. 41

3-3-2) آزمودنی‌ها ……………………………………………………………………………………………. 41

3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون ……………………………………………………………….. 41

3-4) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………… 42

3-4-1) متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………. 42

3-4-2) متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………… 42

3-5) پروتکل پژوهش ………………………………………………………………………………………. 43

3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………. 44

3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها …………………………………………………………. 44

3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی ……………………………………………………………………… 44

3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن ………………………………………………………………………… 45

3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………….. 45

3-7-1) کفش‌های موردمطالعه………………………………………………………………………………. 46

3-7-1-1)کفش آدیداس……………………………………………………………………………………… 46

3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)………………………………………………………………………….. 46

3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک………………………………………………………………………………. 47

3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته…………………………………………………………………………. 47

3-8) روش آماری……………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل يافته­هاي پژوهش

4-1)         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2) توصيف داده­ها………………………………………………………………………………………………… 49

4-3)         آزمون فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………. 51

4-3-1) آزمون فرض اول………………………………………………………………………………………….. 51

4-3-2)             آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 52

4-3-3)             آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………….. 53

4-3-3-1) فرض چهارم…………………………………………………………………………………………… 54

4-3-3-2) فرض پنجم…………………………………………………………………………………………….. 56

4-3-3-3) فرض ششم…………………………………………………………………………………………….. 57

4-3-3-4) فرض هفتم……………………………………………………………………………………………… 58

4-3-3-4) فرض هشتم…………………………………………………………………………………………….. 59

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 62

5-2) اختصار‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها………………………………………………………….. 62

5-3) بحث و مطالعه……………………………………………………………………………………………….. 63

5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی………………………………………………… 63

5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی……………………………………………. 65

5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی…………………………………….. 65

5-4) نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………… 67

5-5) پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………. 68

پیشنهاد‌ها برای جامعه……………………………………………………………………………………………….. 68

پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………… 68

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………… 75

فهرست جداول

جدول شماره :3-1…………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافی آزمودنی‌ها…………………………………………………………………. 50

جدول 4-2 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن………………………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول 4-3 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکس­العمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول ‏0‑4. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی عمودی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن   54

جدول ‏0‑5. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی قدامی- خلفی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

جدول ‏0‑6. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…………………………………………………………………………………………………. 56

جدول ‏0‑7. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن……………………………………………………………………………………………. 58

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول ‏0‑1. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی عمودی در مرحله اتکا در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…………………………………………………………………………………………………………………………… 59

جدول ‏0‑2. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکای دویدن در دو نوع کفش      6

فهرست اشکال

شکل شماره1-1: کفش آدیداس……………………………………………………………………………………. 8

شکل شماره 2 -1: کفش نهرین(آدیبست)………………………………………………………………………… 8

شکل شماره 1_2(استخوان درشت‌نی )………………………………………………………………………….. 14

شکل شماره 2_2(نمای فوقانی درشت‌نی)……………………………………………………………………… 15

شکل (3-2) مراحل دویدن ……………………………………………………………………………………….. 20

شکل شماره(4_2) : نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در سه نوع الگوی دویدن………………………. 22

شکل شماره(5_2) توضیح شکل…………………………………………………………………………………. 24

شکل شماره(6_2):کفش نهرین مدل آدیبست…………………………………………………………………. 24

شکل 1_3: محیط آزمایشگاه و نحوه استقرار تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………… 44

شکل 2_3: دستگاه صفحه نیروسنج……………………………………………………………………………… 45

شکل شماره 3_3: دو نوع کفش آدیداس (ب) و نهرین (الف) مورداستفاده در پژوهش…………….. 4

چکیده:

مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج­ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده می باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر کفش­های آدیداس و نهرین بر بعضی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت­نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم 84/8±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه اقدام دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکس­العمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با بهره گیری ازصفحه نیروسنج اندازه گیری گردید. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20).

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکس­العمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنی­داری نظاره نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در کفش آدیداس 8%  بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01).

نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در بعضی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. پس کفش نهرین می­تواند با ویژگی­های یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک­فاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد گردد.

1-1)مقدمه

دویدن یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های حرکتی می باشد که در عصر حاضر با پیشرفت علم و فناوری فرهنگ ورزش به‌واسطه توصیه‌های پزشکی و افزایش و بهبود توجه مردم به کیفیت زندگی افزایش‌یافته می باشد، به‌گونه مثال بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا دویدن را برای سرگرمی و اوقات فراغت خود انتخاب کرده‌اند. به‌طورکلی دویدن باعث فشار بر اندام تختانی به‌ویژه مچ و ساق شده که این امرمی‌تواند عامل بروز آسیب‌های ناشی از تکرار گردد که شایع‌ترین این آسیب‌ها تیبیا استرس فراکچر می باشد. همان‌گونه که گفته گردید در طول فعالیت‌های بدنی به‌ویژه دویدن، در مرحله تماس پا با زمین، همواره تحت تأثیر بار[1] و نیروهایی از طرف زمین بوده که این بار به‌وسیله اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین[2] می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.

این‌گونه به نظر می‌رسد که  کفش به‌عنوان اولین لایه حائل بین پا و زمین  یکی از موارد مورد توجه درزمینهٔ ارزیابی نیروهای عکس‌العمل زمین باشد، به‌عنوان نمونه، مطالعات، افزایش معناداری در عوامل مؤثر بر بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر را هنگام دویدن با پای‌برهنه در مقایسه با دویدن با کفش گزارش کردند.

پس کفش تأثیر مهمی در کاهش این نیروها بر اندام تحتانی اعمال کند. با در نظر داشتن اینکه اکثر کمپانی‌های  معتبر داخلی و خارجی ادعاهای مختلفی مبنی بر مؤثرتر بودن محصولاتشان در کاهش نیروهای فوق‌الذکر مطرح کرده‌اند و ما در این پژوهش به مطالعه بعضی از این ادعاها .

تعداد صفحه : 82