گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

دانشگاه مازندران

پايان  نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 گرایش مدیریت ورزشی

موضوع:

مطالعه ارتباط بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

استادراهنما:

دکتر مرتضی دوستی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه……….2

1-2- اظهار مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

1-4 اهداف پژوهش.. 14

1-4-1 هدف کلی.. 14

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 14

1-5 فرضیه های پژوهش.. 15

1-5-1 فرضیه کلی.. 15

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 15

1-6 قلمرو تحقيق.. 16

1-7  محدودیت های پژوهش.. 16

1-8 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 16

1-8-1 تعاریف نظری.. 16

1-8-2- تعارف عملیاتی.. 18

فصل دوم……     17

2-1-مقدمه.. 21

2-2 بخش اول: مبانی نظری پژوهش.. 21

2-2-1 اخلاق کاری.. 21

2-2-1-1 مفهوم و تعاریف اخلاق کاری.. 23

2-2-1-2 اخلاق از دیدگاه اسلامی:.. 25

2-2-1-3 فوائد اخلاق:.. 28

2-2-1-4 مکاتب و نظریه های اخلاق:.. 31

2-2-2 رفتار شهروندی سازمانی.. 34

2-2-2-1 تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 38

2-2-2-2ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 42

2-2-2-3 علت های تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان.. 48

2-2-2-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 48

2-2-2-5 تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر ارزشیابی موفقیت سازمانی.. 49

2-2-2-6 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی.. 49

2-2-3 ارائه مدل مفهومی پژوهش.. 50

2-2-4 پیشینه پژوهش.. 51

2-2-4-1 پژوهش های داخل کشور: 51

2-2-4-2 پژوهش های خارج از کشور:.. 55

2-2-5 جمع بندی.. 58

فصل سوم…….56

3-1-مقدمه.. 61

3-2- روش پژوهش.. 61

3-3 – جامعه آماری.. 61

3-4 نمونه آماری.. 61

3-5 – متغیرهای پژوهش.. 62

3-5-1 متغیر اول:.. 62

3-5-2 – متغیر دوم:.. 62

3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 62

3-6-1- روش کتابخانه ای.. 62

3-6-2- روش میدانی.. 62

3-7- ابزار اندازه گیری.. 63

3-7-1- پرسشنامه اخلاق کاری.. 63

3-7-2 – پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. 63

3-7-3- پایایی ابزار پژوهش.. 63

3-7-4 نحوه امتیاز بندی پرسشنامه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی.. 64

3-8 روش تجزیه و تحلیل یافته ها.. 64

فصل چهارم…….    61

4-1 مقدمه.. 67

4-2 یافته های توصیفی.. 67

4-2-1 جنسیت.. 67

4-2-2 سن.. 68

4-2-3 میزان تحصیلات.. 69

4-2-4 سابقه کار.. 70

4-2-5 وضعیت استخدام.. 71

4-2-6  وضعیت رشته تحصیلی.. 71

4-3 تحلیل توصیفی از یافته های پژوهش.. 72

4-3-1 وضعیت اخلاق کاری ومولفه های آن.. 72

4-3-2 وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن   73

4-4 تحلیل آماری یافته های پژوهش.. 74

4-4-1 مطالعه نرمال بودن توزیع داده ها.. 74

4-4-2 مطالعه همبستگی بین متغیر ها و مولفه ها.. 77

4-4-2-1 آزمون فرضیه اول.. 79

4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم.. 80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-4-2-3 ازمون فرضیه سوم.. 81

4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم.. 82

4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم.. 83

4-4-3 یافته های جانبی:.. 84

فصل پنجم……….79

5-1 مقدمه.. 86

5-2خلاصه پژوهش.. 86

5-3 یافته های پژوهش.. 88

5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش.. 88

5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش.. 90

5-4 بحث و نتیجه گیری.. 91

5-5 پیشنهاد های برخواسته از پژوهش:.. 95

5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده: 97

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده اند براساس جدول مورگان تعداد 156 نفر به عنوان نمونه پژوهش و به روش نمونه گیری خوشه ای و در داخل خوشه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد بهره گیری برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به اخلاق کاری که از پرسشنامه استاندارد شده سی پتی (1990) و برای رفتار شهروند سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده اورگان و کانوسکی (1996) بهره گیری شده می باشد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ( اخلاق کاری  86/0=R  ، رفتار شهروندی سازمانی  82/0=R) تعیین گردید. برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی  بهره گیری گردید. نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد اخلاق کاری 54 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تعیین می کند و بین مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار، راوبط انسانی در کار، مشارکت در کار بار فتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری هست. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که اخلاق کاری کارکنان باعث بهبودی رفتار شهروندی سازمانی آنها می گردد.

مقدمه

شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم تاثیر آن ها در چنین شرایطی، نیاز سازمان ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش عیان نموده می باشد. نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی دانسته می گردد. این کارکنان بی تردید، وجه فرق سازمان های اثر بخش از غیر اثر بخش هستند زیرا که سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر تأثیر رسمی خود اقدام نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف توضیح شغل فعالیت کنند. آن ها به دنبال کارکنانی هستند که فراسوی انتظارات می طریقه، به میل و خواست خود به رفتار هایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلشان نیست (زارع، 1383).

رفتارهای غیر وظیفه ای ، رفتارهای فرا تأثیر و خود جوش هستند که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهند که  به صورت فراتر از انتظارات وظیفه و توضیح شغل خود اقدام نمایند. با این تفاصیل رفتار های غیر وظیفه ای یعنی هم رفتار انحرافی منفی در محیط کار و هم رفتار انحرافی مثبت در محیط کار بر سازمان اثر می گذارد (نادی،قهرمانی، 1392).

پس به آن دسته از رفتار های داوطلبانه که به صورت مستقیم در سیستم رسمی به آن پاداش رسمی داده نمی گردد، اما باعث ارتقای کارکردها و اهداف سازمانی می گردد رفتار شهروندی سازمانی[1] گفته می گردد (بلوگولوسکی و سومچ[2]، 2009)

به صورت عمده کلیه سازمان ها به ویژه سازمان های ورزشی نیازمند جهشی عمده در کارایی هستند. از اینرو بایستی زمینه را به گونه ای فراهم نمود که کارکنان و مدیرانشان با اطمینان خاطر، تجربیات، توانایی ها وظرفیت های خود را در  جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد گردید مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و بستر های لازم برای پیاده سازی این گونه رفتار ها فراهم گردد. رفتار شهروندی سازمانی پدیده نوظهوری می باشد که می تواند در این راستا گامی بردارد. توصیه می گردد که دست اندرکاران تربیت بدنی به ویژه وزارت ورزش با طرفداری سازمانی و قدردانی از زحمات کارکنان این سازمان، در راستای افزایش ارتقای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان خود کوشش کنند تا از این طریق به کارایی و اثربخشی مطلوب در زمینه ورزش و تربیت بدنی کمک کنند ( نوروزی، 1391).

اخلاق[3] در سازمان ها، نکته کانونی رفتار سازمانی می باشد و اخلاق گرایی به عنوان اصل مدیریت، لازمه ی مدیرت سازمان های به دور مانده از آن می باشد. مدیران و کارگزاران سازمان ها برای به انجام رساندن امور سازمانی خود علاوه بر معیار های قانونی و سازمانی، نیاز به مجموعه ای از رهنمود های اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در اعمال و رفتار سازمانی شان یاری دهد. با در نظر داشتن محیط کاری مدیران که در یک سازمان انسانی به فعاایت مشغولند، اخلاق کاری[4] به صورت اساسی کارکرد و تاثیر سازمان را حت تاثیر قرار می دهد ( سبحانی نژاد و همکاران، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اخلاق کار هم به تبع آن بنیان فکری، نظری و ذهنی بادوامی می باشد که فرد را وادار به تصمیم گیری ها و اعمال خاصی در فعالیت های اقتصادی می نماید. به سخن دیگر وقتی از اخلاق کار یک جامعه سخن می گوییم مراد ما ان بخش از فرهنگ آن جامعه می باشد که محرک رفتارها و فعالیت های اقتصادی و کسب و کار می باشد. از اینرو اخلاق کار محدود به ساعات کار و شغل نمی گردد، بلکه تمامی رفتار های اقتصادی شامل مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و کارآفرینی و… را در برمی گیرد (سیدی،1387).

سازمان ها به مقصود تاثیر در عملکرد و ایجاد محیط مناسب کاری که از عوامل مهم در جذب نیرو های   زبده می باشد، نیاز به انجام رفتار های شهروندی سازمانی از جانب کارکنان خود دارند. پس ضروری می باشد عوامل ایجاد کننده ی آنرا شناسایی نمایند تا بتوانند در جهت ارتقای اینگونه رفتار ها ساعی باشند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران صورت گرفته می باشد.

 

تعداد صفحه : 149

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان