گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران

استاد راهنما: 

دکتر فرزام فرزان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-            طرح پژوهش…. 2

1-1                                          مقدمه. 2

1-2                                          اظهار مسئله. 3

1-3                                          ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

1-4                                          اهداف پژوهش…. 6

1-5                                          فرضیههای پژوهش…. 6

1-6                                          محدوده پژوهش.. 6

1-7                                          محدودیت‌های پژوهش.. 7

1-8                                          تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 7

2-            مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 9

2-1                                          مبانی نظری.. 9

2-2                                          پیشینه داخلی.. 40

2-3                                          پیشینه خارجی.. 40

3-            روش‌شناسی پژوهش…. 50

3-1                                          مقدمه. 50

3-2                                          طرح پژوهش…. 50

3-3                                          جامعه و نمونه آماری.. 51

3-4                                          الگوی طرح پژوهش.. 52

3-5                                          روش‌های آماری.. 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-            تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش…. 55

4-1                                          مقدمه. 55

4-2                                          تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی یافته‌ها 55

4-2-1                                                     تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55

4-2-2                                                        تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 57

4-3                                          یافته‌های جانبی پژوهش…. 61

5-            بحث و نتیجه‌گیری.. 63

5-1                                          بحث و نتیجه‌گیری.. 64

5-1-1                            مطالعه فرضیه اول.. 64

5-1-2                            مطالعه فرضیه دوم. 65

5-1-3                              مطالعه فرضیه سوم. 66

5-2                                          پیشنهاد برای مدیران.. 68

5-3                                          پیشنهاد برای پژوهشگران.. 68

 

جداول و نمودارها

جدول ‏2‑1 اختصار‌ای از تحقیقات پیشین.. 46

جدول ‏3‑1: الگوی طرح پژوهش.. 52

جدول ‏4‑1 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55

جدول ‏4‑2: تغییرات سطوح پلاسما اوکسی توسین خون در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران قبل و بعد از نمایش فیلم خیرخواهانه. 58

جدول ‏4‑3: سطوح اوکسی توسین  ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 59

جدول ‏4‑4: میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 61

جدول ‏4‑5: قصد کمک مالی ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 61

جدول ‏5‑1 اختصار مشخصات آزمودنی‌های پژوهش.. 63

جدول ‏5‑2 اختصار نتایج آزمون‌های پارامتریک برای سنجش فرضیه‌های پژوهش.. 64

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار ‏4‑1: میزان اوکسی توسین خون ورشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 58

نمودار ‏4‑2: میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 6

چکیده

یکی از عواملی که امروزه بر روی آن تحقیقات زیادی انجام می گردد عوامل فیزیولوژیکی حاکم بر رفتار و نیز عوامل رفتاری که بر فاکتو­رهای فیزیولوژیکی تاثیر می­گذارد می باشد. هدف از پژوهش نیمه تجربی حاضر، مطالعه تغییرات میزان اوکسی توسین خون در پاسخ به فیلم تبلیغاتی موسسه خیریه و تفاوت این میزان در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران بوده می باشد. همچنین مقایسه میزان کمک نیکوکارانه آن‌ها به یک موسسه خیریه ناشناس هدف دیگر این پژوهش بوده می باشد. دو گروه 10 نفری از دانشجویان پسر ورزشکار (سن: 3/21± 7/1) و غیر ورزشکار (سن 1/22 ± 7/1) برای این پژوهش انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خون‌گیری به اقدام آمده و بعد از نمایش فیلم و خون‌گیری مجدد میزان بخشش مالی آنان سنجیده گردید یافته‌ها حاکی از این می باشد که تماشای فیلم عاطفی مورد نظر می‌تواند اکسی توسین خون و میزان بخشندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهید. میزان این تأثیرگذاری در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار یکسان بوده می باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد که می‌توان از نمایش فیلم‌های عاطفی برای افزایش رفتارهای بخشندگی ورزشکاران و غیر ورزشکاران به یکسان بهره گیری نمود.

1-1    مقدمه
از دیرباز بشر را موجودی اجتماعی تعریف کرده­اند. بشر همواره به شكل اجتماعي زيسته می باشد و تا آنجا كه تحقيقات باستان‌شناسی نيز تأييد می کند، در هيچ دوراني بشر به‌صورت انفرادي زندگي نكرده می باشد. استاد مطهري منشأ زندگي اجتماعي بشر را امري طبيعي و فطري دانسته و می‌نویسد: «اجتماعي بودن يك غايت كلي و عمومي می باشد كه طبيعت بشر بالفطره به‌سوی او روان می باشد.» بسياري از انديشمندان نيز بر اين اعتقادند كه اجتماعي زيستن بشر از طبيعت او سرچشمه می‌گیرد و طبق نظریه‌ی معروف ارسطو «الانسان مدني بالطبع» بشر طبعاً اجتماعي می باشد. بشر موجودي اجتماعي می باشد كه اين اجتماعي بودن ريشه در ذات و سرشت و فطرت بشر دارد و همان‌گونه كه بشر‌های سالم و متعادل، زيبايي و پاكي و … را دوست دارند به‌سوی جامعه نيز گرايش و ميل دارند. ابونصر محمد فارابي نيز به اين مسئله پرداخته می باشد و او نيز بشر را ذاتاً مدني الطبع می‌داند، يعني اینکه نياز به زندگي اجتماعي و تشكيل جامعه، در ذات و سرشت بشر‌ها نهفته می باشد. بنابراين تشكيل جامعه براي بشر يك امر ضروری می باشد. براي آنكه بشر بدون زندگي و همكاري اجتماعي نمی‌تواند به بلوغ و مراتب كمال دست يابد. پس علاوه بر فيلسوفي مانند ارسطو كه بشر را بالطبع اجتماعي می‌داند، دانشمند و عالم اجتماعي (فارابي) نيز به اين مسئله تصریح دارد ضمن اینکه او به «نياز» نيز به‌عنوان عامل ديگر براي گرايش بشر به زندگي اجتماعي توجه دارد.
این عامل محدودکننده البته درست می باشد اما نباید از یاد برد که این خصوصیت فقط به بشر تعلق ندارد. بعضی از انواع عالی حیوانات به‌گونه جمعی زندگی می­کنند (مانند مورچه­ها و زنبورها) آن چیز که بشر را از این حیوانات متمایز می­کند درواقع رفتار اجتماعی و فرا اجتماعی[1] اوست که شکل‌های متنوعی به خود می­گیرد.

رفتار فرا اجتماعی رفتار داوطلبانه خیرخواهانه به‌مقصود سود رساندن به دیگران می باشد (1) و متضمن کنش متقابل دو یا چند بشر و کمک‌رسانی می باشد.

مردم غالباً در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند که به قیمت هزینه گذاشتن بر دوش خودشان به دیگران یاری و منفعت می‌رسانند. آن‌ها داوطلب می­شوند، به غریبه‌ها کمک می­کنند، رأی می­دهند­ به سازمان‌های سیاسی یا خیریه کمک می­کنند، خون اهدا می­کنند، به گروه­های امداد می­پیوندند و چیز­های دیگری که زندگی خود را برای غریبه‌ها قربانی می­کنند. بسیاری از پژوهش­ها تأیید می‌کنند که قسمت زیادی از مردم در این امور فعالیت می­کنند (2).

رفتار فرا اجتماعی اهمیت بسیاری زیادی در افزایش عملکرد تیم­های ورزشی دارد و رفتارهای فرا اجتماعی ستارگان تیم‌های ورزشی موجب بهبود عملکرد تیم‌های ورزشی شده می باشد مانند بهبود ضربه پنالتی که می‌تواند به اثرات افزایش سطوح اوکسی توسین و اثرات رفتاری وابسته به آن تفسیر گردد (3). این گفته شاهدی برای بهره گیری عملکردی از رفتار فرا اجتماعی برای همه‌گیر کردن و گسترش عواطف انسانی در ورزش به‌مقصود افزایش عملکرد می باشد.

تحقیقات عصبی-علمی نشان داده­اند که تعاملات اجتماعی مثبت مانند بخشش (4) و اعتماد (5)، ارتباط معناداری با هورمون اوکسی توسین[2] دارند. اوکسی­توسین (OT) هورمونی می باشد که در هیپوتالاموس ساخته و از ناحیه هیپوفیز خلفی ترشح می­گردد و در زمان زایمان به حد قابل‌توجهی افزایش می­یابد و موجب انقباضات عضله رحم می­گردد. هم‌چین تأثیر مهمی را دوران شیردهی بر عهده دارد (6).

در بشر‌ها سطح پلاسمای اوکسی توسین بستگی به نوع شرایط و حالات بیماری شامل تماس گرم، روابط اجتماعی، اعتماد و اعتماد متقابل، فشارهای ذهنی، اضطراب و پاسخ‌های هورمونی، پاسخ‌های جنسی مرد یا زن، اختلالات وضعی، شیزوفرنی و توهم دارد (7). اوکسی توسین همراه با کاهش استرس، افزایش گروه پذیری می باشد و همچنین بر حافظه و شناخت اجتماعی تأثیر می­گذارد. به‌طورکلی تحقیقات حیوانی نشان داده­اند که اوکسی توسین تأثیرات بی‌شماری بر روی رفتار اجتماعی، استرس و شناخت می­گذارد (8). در دهه گذشته میلادی یک افزایش چهار برابری در تحقیقات چاپ‌شده در مورد تأثیرات اوکسی توسین بر روی شناخت اجتماعی و رفتار فرا اجتماعی در بشر‌ها نظاره‌شده می باشد (9).

در دهه گذشته افزایش زیادی در تحقیقات انتشاریافته درزمینه­ی اثرات اوکسی توسین بر شناخت اجتماعی و رفتار فرا اجتماعی چاپ شده می باشد (10،11).

تعداد صفحه : 87