گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهریت مطالب:

مقدمه. 2

بيان مسئله. 4

اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

فرضیات… 7

اهداف تحقيق.. 8

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 8

فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات پژوهش)

مقدمه. 12

چاقی و اضافه وزن.. 13

علل چاقی.. 14

عوارض چاقی و اضافه وزن.. 15

ترکیب بدن چيست؟. 15

عوامل موثر در ترکیب بدن بشر.. 16

اجزای بدن و تأثیر آن‌ها 19

توده بدون چربی.. 19

چربی نسبی بدن.. 20

چربی‌ها 20

ماهیت چربی‌ها 20

تأثیر چربی در بدن.. 21

چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره 21

تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی.. 23

تأثیر ورزش در کاهش و کنترل وزن.. 24

ترکیب بدن و ورزش…. 25

اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان.. 26

فعالیت هوازی.. 27

پیشینه پژوهش.. 29

جمع بندی مبانی نظری و ادبیات پژوهش.. 37

فصل سوم(روش پژوهش)

مقدمه. 40

روش پژوهش.. 41

جامعه آماری.. 41

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 41

ابزارهای جمع آوری اطلاعات… 41

متغیرهای پژوهش.. 42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

محدودیت‌های پژوهش.. 42

روش جمع آوری داده‌ها 42

اندازه گیری وزن و قد. 43

اندازه گیری درصد چربی.. 43

محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از: 44

ابزارهای آماری.. 46

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری(

مقدمه. 48

توصیف یافته‌ها 49

تحليل استنباطي یافته‌ها 49

فرضيه ششم: بين وزن دختران نوجوان،در گروه تجربي و كنترل تفاوت معناداري هست. 54

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه. 61

بحث… 62

نتیجه گیری.. 66

پیشنهادات کاربردی.. 67

پیشنهادات پژوهشی.. 67

منابع.. 68

پیوست(1) 76

پیوست(2) 78

فهرست اشکال

3-1- چربي سنج پويا     42

3-2- نحوه اندازه گيري چربي زير پوستي در ناحيه ران. 44

3-3- نحوه اندازه گيري چربي زير پوستي در ناحيه پشت بازو 44

3-4- نحوه اندازه گيري چربي زيرپوستي در ناحيه فوق خاصره 45

فهرست  جداول

3-1- نحوه انجام تمرين تناوبي در گروه تجربي     45

4-1- جدول توصيفي مربوط به ویژگی‌های فردي آزمودنی‌ها 49

4-2- جدول توصيفي مربوط به ویژگی‌های فردي آزمودنی‌ها 49

4-3- مقايسه وزن آزمودنی‌های گروه تجربي.. 50…………………………………………………………………………………………..

4-4- مقايسه وزن آزمودنی‌های گروه كنترل.. 50

4-5- مقايسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربي.. 51

4-6- مقايسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل. 51

4-7- مقايسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربي.. 52……………………………………………………………………….

4-8- مقايسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل. 52

4-9- مقايسه توده  بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربي 53

4-10- مقايسه توده  بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه كنترل. 53

4-11- مقايسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی.. 54

4-12- مقايسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه  کنترل 54

4-13- مقايسه  وزن بدن گروه تجربی و کنترل. 55

4-14- مقايسه  درصد چربي بدن گروه تجربي و كنترل 56

4-15- مقايسه توده چربی بدن گروه تجربي  و کنترل. 57

4-16- مقايسه توده بدون چربی بدن گروه تجربی و كنترل. 58

4-17- مقايسه شاخص توده بدن گروه  تجربي و كنترل. 59

فهرست   نمودارها

4-1- میانگین و انحراف معیار وزن آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل. 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2- میانگین و انحراف معیار درصد چربي آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل. 56

4-3- میانگین و انحراف معیار توده چربي بدن آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل. 57

4-4- میانگین و انحراف معیار توده بدون چربي آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل. 58

4-5- میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربي و كنترل. 59

چكيده
هدف از اين پژوهش، تاثير تمرين هوازي تناوبی بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بود.به همين مقصود، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمي در استان اردبيل با بهره گیری از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربي(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربي) در طی 8 هفته تحت فعاليت هوازي به شكل تناوبي،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقيقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه كنترل) در طول 8 هفته هيچ تمريني انجام ندادند و وزن و درصد چربي،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرين هوازي تناوبی اندازه گيري گردید.براي تجزيه و تحليل و مقايسه داده‌ها از آزمون آماري  tمستقل و t همبسته بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که  وزن،درصد چربی بدن، وزن چربي،شاخص توده بدن در گروه تجربي به گونه معني داري كاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربي  درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربي بدن،وزن چربي،وزن بدون چربي،شاخص توده بدن در گروه كنترل تفاوت معناداري نداشت.همچنين تفاوت اين متغيرها در بين گروه تجربي و كنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه
فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی بشر مطرح بوده می باشد.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت بشر روز به روز محدودتر می گردد،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده می باشد.زندگی ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته می باشد.

مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده می باشد.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر ارتباط دارند،عبارتند از :هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص  کرده‌اند(کنایت،1979؛فرانین،1993).

اهمیت ترکیب بدن و ارتباط‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان صرف نظر کرد.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران تأثیر به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.پس ،ارزیابی ترکیبات بدن به مقصود تعیین میزان مطلوب آن ضروری می باشد(دسپرس،1991).

طی سال‌های اخیر شیوع چاقی  و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته و هم اکنون به یک مشکل جدی در دنیا تبدیل شده می باشد (افتخاری و همکاران، 1386؛اکبری و همکاران،1386). عامل اصلی چاقی به درستی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد عواملی مانند تغییر در الگوی غذایی، مصرف میان وعده‌ها ، غذاهای آماده ، مصرف نوشابه، زندگی بی تحرک مثل تماشای بیش از حد تلویزیون، بهره گیری از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری به خصوص کاهش فعالیت بدن در این زمینه مؤثر باشد. انجام فعالیت متوسط تا شدید به میزان حداقل 6 دقیقه در روز و پرهیز از سبک زندگی بی تحرک در دوره نوجوانی می‌تواند از چاقی جلوگیری کند.طبق تعریف  سازمان جهانی بهداشت،فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکتی گفته می گردد که با حرکت ماهیچه اسکلتی ایجاد می گردد و انرژی مصرف می کند.این سازمان توصیه می کند در افراد 5 تا 17 ساله،حداقل 60 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان حداقل 60 دقیقه در روز به خصوص در دوره نوجوانی، به پیشگیری از چاقی کمک می کند(مانسون و همکاران،2008؛ فولهلم و همکاران،1999).پس فعالیت ورزشی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد زیرا سطح انرژی را افزایش می‌دهد و موجب سلامت جسم و روح و روان می گردد و همچنین به بیماری‌های ناشی از کم تحرکی (مانند بیماری قلبی،فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و مانند آن‌ها)کمک می کند(گائینی و دبیدی روشن،1387).

به گونه کلی،ترکیب بدن ارزیابی می گردد تا وضعیت آمادگی و تندرستی فرد مشخص و کنترل گردد.این ارزیابی،ضمناً به طراحی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران کمک می کند.به خوبی معلوم شده می باشد که درصد زیاد چربی بدن(توده‌ی خالص کمتر در بدن)با بیشتر شدن خطر بیماری‌ها همراه می باشد،از طرف دیگر،درصد زیاد توده‌ی خالص بدن و توده‌ی کم چربی،با موفقیت‌های ورزشی و تندرستی کامل توأم می‌باشد(گائینی و دبیدی روشن،1387).

تعداد صفحه : 91