پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان: امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. .1

فصل اول (کلیات طرح پژوهش)………………………………………………………………………………………… .3

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. .4

2-1. اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. .6

3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………. .9

4-1. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 11

5-1. سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 11

6-1. فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 12

7-1. واژگان و مفاهیم پژوهش……………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)……………………………………………………………………… 16

1-2.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2. تعریف سیستم…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2. انواع سیستم ها…………………………………………………………………………………………………………. 19

3-2. سیستم حلقه باز و حلقه بسته…………………………………………………………………………………. 20

4-2. دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………………………………….. 22

5-2. توجه سیستمی در آموزش……………………………………………………………………………………… 23

6-2. روش سیستمی…………………………………………………………………………………………………………… 24

7-2. الگوهای سیستم………………………………………………………………………………………………………… 25

8-2. چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………………………………… 26

9-2. منحنی عمومی سیستم ها……………………………………………………………………………………….. 27

10-2. مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 27

11-2. مفهوم مدیریت………………………………………………………………………………………………………… 29

12-2. مدیریت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 30

13-2.تعریف سازمان…………………………………………………………………………………………………………….35

14-2. تأثیر فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………………….. 36

عنوان مطالب                                                                                      شماره صفحه

15-2. سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………. .36

16-2. اجزای سیستم اطلاعات سازمانی…………………………………………………………………………… 37

1-16-2. منابع ورودی……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-16-2. عملیات………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-16-2. منابع خروجی……………………………………………………………………………………………………… 38

17-2. تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان………………………………………………………….. 39

18-2. سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………. 41

19-2. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها………………………………………………………………………….. 42

20-2. تأثیر افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)…………………………………………………… 44

1-20-2. تحلیل گر سیستم………………………………………………………………………………………………. 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-20-2. مدیر پایگاه داده………………………………………………………………………………………………….. 45

3-20-2. متخصص شبکه………………………………………………………………………………………………….. 47

4-20-2. برنامه نویس………………………………………………………………………………………………………… 48

5-20-2. اپراتور(کاربر)……………………………………………………………………………………………………….. 48

21-2. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………………………. 49

22-2. ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)…………………………………………………………… 50

23-2. مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)………………………………………… 51

24-2. زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)……………………………………………. 53

25-2. عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت…………………………………………………………………. 55

1-25-2. سیستم پردازش داده ها…………………………………………………………………………………….. 55

2-25-2. سیستم پشتیبانی………………………………………………………………………………………………. 56

3-25-2. سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)…………………………………………………………………… 58

4-25-2. سیستم اطلاعات مدیریت ارشد………………………………………………………………………… 59

5-25-2. سیستم خبره……………………………………………………………………………………………………… 60

1-5-25-2. مدل سیستم خبره………………………………………………………………………………………… 61

2-5-25-2. محدودیت سیستم خبره………………………………………………………………………………. 62

26-2. ادارة مجازی……………………………………………………………………………………………………………… 62

عنوان مطلب                                                                                         شماره صفحه

1-26-2. ملزومات ادارة مجازی…………………………………………………………………………………………. 63

2-26-2. بسته های نرم افزاری…………………………………………………………………………………………. 64

3-26-2. جزایر اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………… 64

4-26-2. پروژه های خاص…………………………………………………………………………………………………. 64

27-2. ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات………………………………………………………….. 65

1-27-2. نرم افزار متناسب و کارآمد……………………………………………………………………………….. 65

2-27-2. طرفداری مدیران ارشد ………………………………………………………………………………………… 65

3-27-2. سازماندهی مناسب…………………………………………………………………………………………….. 66

4-27-2. بسته های سخت افزاری و نرم افزاری……………………………………………………………… 66

5-27-2. ارجاعات سیستم ها به یکدیگر…………………………………………………………………………. 66

6-27-2. موتور پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………. 66

7-27-2. پرهیز از بلند پروازی………………………………………………………………………………………….. 67

8-27-2. امنیت سیستم……………………………………………………………………………………………………. .67-28-2. مطالعه امکانسنجی 68

29-2. موارد تبیینی توسط امکانسنجی……………………………………………………………………………. 70

30-2. ساختار امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 71

31-2. آمادگی برای امکانسنجی………………………………………………………………………………………… 72

32-2. تعیین معضلات امکانسنجی…………………………………………………………………………………… 73

33-2. انتخاب گزینه امکانسنجی………………………………………………………………………………………. 73

34-2. جمع بندی و گزارش امکانسنجی………………………………………………………………………….. 73

35-2. تکنیک TELOS………………………………………………………………………………………………….. 74

36-2. ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه………………………………………………………………………….. 77

1-36-2. امکانسنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 77

1-1-36-2. مطالعه متغییر اقتصادی در استقرار سیستم……………………………………………….. 77

2-1-36-2. تجزیه وتحلیل منفعت……………………………………………………………………………………. 78

3-1-36-2. هزینه های مستقیم……………………………………………………………………………………….. 77

4-1-36-2. انواع منافع سیستم……………………………………………………………………………………….. 79

عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

5-1-36-2. هزینه واکاوی و طراحی سیستم……………………………………………………………………… 79

6-1-36-2. امکانپذیری کاهش هزینه ها………………………………………………………………………….. 80

7-1-36-2. صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار…………………………………. 81

8-1-36-2. هزینه های آموزش…………………………………………………………………………………………. 82

9-1-36-2. هزینه های نصب…………………………………………………………………………………………….. 82

10-1-36-2. هزینه های تبدیل و تغییرات……………………………………………………………………… 82

11-1-36-2. هزینه های مازاد………………………………………………………………………………………….. 82

12-1-36-2. هزینه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. 82

13-1-36-2. مزایای اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 83

14-1-36-2. مقایسه هزینه ها و منافع……………………………………………………………………………. 84

15-1-36-2. کاهش فساد اداری و مالی………………………………………………………………………….. 86

2-36-2. امکانسنجی عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 86

1-2-36-2. ابعاد امکانسنجی عملیاتی……………………………………………………………………………… 88

3-36-2. امکانسنجی فنی………………………………………………………………………………………………….. 89

1-3-36-2. ابعاد امکانسنجی فنی…………………………………………………………………………………….. 89

37-2. گزارش امکانسنجی…………………………………………………………………………………………………. 90

1-37-2. گزارش کلی………………………………………………………………………………………………………… 90

2-37-2. گزارش تفصیلی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-37-2. اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی…………………………………………………………………… 92

38-2. هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS …………………………………………………………………. 93

39-2. تاریخچه آموزش و پرورش در ایران……………………………………………………………………….. 94

40-2. سیرتحول آموزش و پرورش در ایران…………………………………………………………………….. 95

41-2. مدارس و مراکز آموزشی در ایران………………………………………………………………………….. 96

42-2. تاریخچه مدارس جدید در ایران…………………………………………………………………………….. 96

43-2. وظایف آموزش و پرورش در ایران………………………………………………………………………….. 97

44-2. آموزش و پرورش منطقه 3 تهران………………………………………………………………………….. 98

45-2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 99

عنوان مطلب                                                                                           شماره صفحه

1-45-2. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. ….99

2-45-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… .107-فصل سوم (روش پژوهش)…………………………………………………………………………………………………..110

1-3. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..111

2-3. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 112

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 113

4-3. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 113

5-3. روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 114

6-3. متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 114

7-3. ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 114

8-3. ویژگی روانسنجی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. 115

9-3. محدوده مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………………………….. 116

10-3. روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………… 117

11-3. روشهای آماری………………………………………………………………………………………………………… 118

فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)………………………………………………………………………………… 121

1-4. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 122

2-4. آمار(داده های) توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 124

3-4. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)…………………………………………………………………………. 134

1-5. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 135

2-5. اختصار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 135

3-5. یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 138

4-5. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 138

5-5. جمع بندی نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………… 141

6-5. پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………. 143

7-5. محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 145

8-5. پيشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………… 147

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

جدول 12. توجه مديران به فناوري اطلاعات……………………………………………………………………..33

جدول 2-2. تأثير فناوري اطلاعات در ارتقاء تأثیر هاي يك مدير موفق……………………………….34

جدول 1-4. مولفه هاي متغير اقتصادي امکان سنجي…………………………………………………………..119

جدول 2-4. مولفه هاي متغير فني (تکنيکي) امکان سنجي…………………………………………………120

جدول 3-4. مولفه هاي متغير عملياتي امکانسنجي…………………………………………………….122و121

جدول 4-4. تست نرمال بودن نمونه هاي انتخاب شده از جامعه آماري……………………………..123

جدول 5-4. امکان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بعد اقتصادي…………………….124

جدول 6-4. امکان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بعد فني…………………………….125

جدول 7-4. امکان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بعد عملياتي……………………..125

جدول 8-4. رتبه بندي متغيرها ي امکان سنجي و مولفه ها (آزمون فرید من)………..127و126

جدول 9-4. آزمون فريدمن براي متغيرهاي اقتصادي، تکنيکي، عملياتي…………………………..127

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

شكل 1-2. جريان كامل يك سيستم اطلاعات مديريت…………………………………………………………..22

شكل 22. نياز هاي اطلاعاتي مديران در سه ردة مديريتي……………………………………………………31

شكل 3-2. گام هاي امكان سنجي……………………………………………………………………………………………71

شكل 4-2. مقايسه هزينه- مزايا……………………………………………………………………………………………….84

نمودار 1-4. رتبه بندي متغيرهاي اقتصادي، فني و عملياتي امکان سنجي…………………………132

نمودار 2-4. رتبه بندي تحلیل پرسشنامة عمومی مکان سنجي………………………………………….133

 

 

چکیده

امروزه انفجار اطلاعات در بخش هاي مختلف مدیریت منجر به تحولات گستردة بهره گیری از فنآوری اطلاعات گردیده می باشد. تخصصي شدن اطلاعات را مي توان از دلايل بهره گیری اين تکنولوژي در سازمان ها دانست. سيستم مديريت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغييرات تكنولوژيکی، تكيه گاه اصلي مدیریت اطلاعات در توسعة بخش هاي مختلف جوامع محسوب مي گردد، بطوريكه اطلاعات ضروري و بهنگام را براي تسهيل فرايند تصميم گيري مديران در سازمان ها فراهم مي سازد.

تحقيق حاضر امکان سنجی استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد بررسي قرار داده می باشد. در اين بررسي، عوامل مختلف امکان سنجي در ابعاد مختلف اقتصادي، فني و عملياتي مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. اين تحقيق از آن جا که به بررسي و امکان سنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات مي پردازد يک تحقيق توصيفي اکتشافي مي باشد.

ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده می باشد که از مجموع 1541 نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان 100 نفر از معلمان و 50 نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين تحقيق ضمن پاسخ دادن به سوالهاي تحقيق، مشخص گردید که امکان استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بُعد اقتصادی و عملیاتی هست اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص پیدا نمود.

کلید واژه ها: آموزش و پرورش، اطلاعات، امکانسنجی، سیستم، مدیریت

 

 مقدمه

يكي از وظايف مهم مديريت، تصميم گيري می باشد و همين لفظ تصميم گيري، يك عنوان كلي بوده که شامل گستره بسياري از وظايف مديران مي باشد و از برنامه ريزي و سازماندهي گرفته تا هدايت و كنترل و سرانجام ارزشيابي را در بر مي گيرد و البته بايد توجه داشت كه محتواي وظايف و عملكرد مديريتي در سطوح مختلف سازماني نيز مختلف مي باشد يعني با در نظر داشتن اينكه مديريت در چه سطحي (ارشد، مياني، اجرائي) صورت مي گيرد، محتواي گوناگوني براي آنها شامل مي گردد (کومار[1]، 1374).

در عرصه سازمانها نيز فنآوری اطلاعات باعث به وجودآمدن تحولات عظیمی شده می باشد و همه وجوه سازماني و وظايف و كاركردهاي مديريتي را تحت تأثيرخود قرار داده می باشد، به طوري كه امروزه بسياري از وظايف سازماني و مديريتي با بهره گیری از تكنولوژي رایانه ای انجام مي گيرد (فتح الهی، 1384).

يكي از وجوه بارز زندگي كنوني، پيشرفتي مي باشد كه در عرصه تكنولوژي و فنآوري اطلاعات صورت گرفته می باشد كه تأثير بسيار شگرفي بر زندگي بشر در قرن بيست و يكم از خود بر جاي گذارده می باشد بطوريكه در قرن بيست و يكم چاره اي غیر از تعامل با چنين تكنولوژي پيچيده اي وجود ندارد (آنسف و مک دانل[2]،1380). دیگر ويژگي بارز عصر حاضر، تغيير و تحول سريع در ابعاد گوناگون جوامع مي باشد. اين تغييرات از زمان رنسانس تا قرن حاضر در تمامي زمينه ها نمود علمي يافته و با در نظر داشتن پيشرفت هاي موجود در زمينه ميكرو الكترونيك، جنبة انقلابي پيدا كرده می باشد و در اين ميان تكنولوژي اطلاعات، موتور تغييرات جاري به شمار مي رود (کتابی، 1384).

اولين تغييرات از زمان دستگاه تايپِ نسبتاً گران قيمت گوتنبرگ[3] در قرن 16 شروع شده و با ابداعات و نوآوري هاي حاصله در محاسبه هاي مكانيكي در قرن 17 توسط پاسکال[4] توسعه يافت. در قرن 18 میلادی جاكارت[5] و در قرن 19 بابيج[6]، كارت پانچ را به همراه برنامه ريزي خودكار پي ريزي نمودند. اختراع تلگراف توسط مورس[7] و تلفن توسط گراهام بل[8]، نيز از اولين گام هاي لازم جهت كاهش محدوديت هاي جغرافيايي در نقل و انتقال اطلاعات به شمار مي طریقه.

سيستم كارت پانچ هولريس[9]، براي اولين بار در سال 1890 در سرشماري ايالات متحده آمريكا بكار گرفته گردید و زمينة پردازش داده ها در مقياس وسيع را فراهم نمود و با توسعه تكنولوژي الكترومكانيكي جهت محاسبه هاي اتومكانيك توسط آيكن[10] در دهه 1940 در دانشگاه پنسيلوانياي[11] آمريكا، سرعت و حجم اطلاعات افزايش چشم گيري يافت و قابليت دستكاري داده ها و اطلاعات نيز فراهم آمد (آنسف و مک دانل[12]،1380).

سيستم مديريت اطلاعات (MIS)[13] در دهه 1960 نسبتاً ناشناخته بود. در اوايل 1970 بنيان آن شكل گرفت و در سال 1980 اطلاعات اندكي دربارة MIS وجود داشت. تكنولوژي در اين زمينه در سطح بسیار پائين قرار داشت. امروزه سيستم مديريت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغييرات تكنولوژي، تكيه گاه اصلي بخش هاي مختلف توسعة جوامع، صنعت و تجارت محسوب مي گردد، به طوري كه اطلاعات ضروري و به هنگام را براي تسهيل فرايند تصميم گيري مديران در سازمان ها فراهم مي سازد (انواری و رستمی، 1375).

با حضور رایانه ها و نفوذ آنها به درون سازمان ها در قرن بيستم، سيستمي بنام “سيستم مديريت اطلاعات” براي مديران طراحي گردید، كه اطلاعات درون سازماني را معمولاً در قالب گزارش هاي  منظم دوره اي و يا موردي به مديران ارائه مي كرد (واتسون[14]، 1385).

مديران سازمان هاي بزرگ و پيشرفته با وظايف گسترده و پيچيده مانند بانك ها، شركت هاي بيمه، مؤسسات صنعتي بزرگ، آموزش و پژوهش و دانشگاه ها و امثال آنها با داشتن  مركزي اعم از مكانيزه و غير مكانيزه در آن سازمان ها، جهت جمع آوري اطلاعات و منعكس كردن آخرين تغييرات مربوطه در آنها، از آخرين اخبار و تحولات در سازمان خود مطلع مي شدند (انواری و رستمی، 1375). چنين مركز يا مغز اطلاعاتي[15]، مديران كلية واحدها را در جريان آخرين اطلاعات و اخبار در سازمان ها مي گذارد، به بيان ساده چشم و گوش اداره كنندگان، تصميم گيرندگان، متخصصان و كارشناسان در آن سازمان به شمار مي رود و به آنها در فكر كردن و تصميم گرفتن كمك مي كند و امور برنامه ريزي و كنترل كلاً از طريق اطلاعات كسب شده از اين واحد انجام مي گردد و به گونه اختصار، منبع كسب اطلاعات براي كليه واحد هاي سازمان می باشد (کاظمی، 1376).

[1] – J.Koomar

[2] – D.Ansef & M.Macdonel

[3] – Gutenberg

[4] – Pascale

[5] – Jacarte

[6] – Babije

[7] – Moors

[8] – Graham.Bell

[9] – Holerise

[10] – Icone

[11] – Pensilvania Universiti

[12] – Data bank

[13] – Management Information System )MIS)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[14] – Watson

[15] – Data bank

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 171

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان