گرایش : رفتار حرکتی

عنوان : تأثير تداخل زمينه­اي فزاينده نظام­دار بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته در افراد کم توان ذهني

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش رفتار حرکتی

عنوان:

تأثير تداخل زمينه­اي فزاينده نظام­دار بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته در افراد کم توان ذهني

استاد راهنما:

دکتر حميدرضا طاهري

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
اظهارنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ت
تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ث
قدردانی و تشکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح
فهرست جداول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ذ
فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ر
فصل اول: طرح پژوهش 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
ضرورت و اهميت تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فرضيه­هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
تعريف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
فصل دوم: ادبیات پژوهش 17
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
يادگيري حركتي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
نظريه هاي کنترل حرکتي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
وجوه جوهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
پارامترهای برنامه حرکتی تعمیم­یافته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
یادگیری حرکتی از دیدگاه نظریه طرحواره …………………………………………………………………………………………………………………. 21
طرحواره یادآوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
طرحواره بازشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
سازماندهی تمرین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
تغییرپذیری تمرین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
تداخل زمینه­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
فرضیه پردازش معنی­دارتر و متمایزتر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
فرضیه فراموشی و بازسازی مجدد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
فرضیه بازداری پس­گستر …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
عوامل مؤثر بر اثر تداخل زمینه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
ویژگی­های روانشناختی کودکان عقب مانده ذهنی …………………………………………………………………………………………………….. 40
نقص در رشد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
محدودیت­های یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
تحقیقات داخل کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
تحقیقات خارج کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
جمع­بندی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
فصل سوم: روش پژوهش 57
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
نمونه آماری و شیوه نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید