پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی

پایان نامه ای جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت اسلامی

عنوان:

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک 1 در سال تحصیلی 91-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده :

پژوهش حاضر با هدف  مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک 1انجام گردید. روش این پژوهش به صورت علی – مقایسه ای   بود. آزمودنی های این پژوهش را 56 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 2 اراک تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ 28 نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و 28 نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به منظورارزیابی گروهها از آزمون خلاقیت عابدی  برای سنجش میزان سیالیت(خلاقیت)  و آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی بهره گیری گردید و در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادآوری دانش آموزان نیز یک آزمون متناسب با اهداف دوره آموزشی انجام گردید تا میزان تاثیرکاربرد فاوا  بر عوامل فوق را مورد برسی قرار دهد. نتایج این پژوهش با بهره گیری از آزمون t گروههای مستقل نشان داد که کاربرد فاوا بر میزان سیالیت ذهن ، انگیزه پیشرفت ، یادآوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  در زمینه درس  فیزیک تاثیرگذار نبوده می باشد.

 

کلید واژه ها : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، درس فیزیک 1، خلاقیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                 شماره صفحه                                                                           

 

چكيده : 1

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

2-1- اظهار مسئله. 4

3-1- اهمیت وضرورت پژوهش.. 6

4-1- اهداف پژوهش… 9

5-1- فرضیه های پژوهش… 10

6-1- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 11

 

فصل دوم :ادبیات پژوهش

 

1-2- تاريخچه بهره گیری از فناوري در آموزش… 15

2-2- اهميت و تأثیر فناوري در آموزش… 18

3-2- جايگاه و تأثیر حیاتی فناوري در آموزش وپرورش… 20

4-2-موانع و مشكلات  بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش… 21

5-2- هوشمند‌سازي مدارس… 22

6-2-اسناد پشتيبان هوشمند سازی مدارس… 23

7-2- پيشينه هوشمند‌سازي مدارس… 25

8-2-پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران.. 26

9-2- انگیزه پیشرفت… 28

10-2- سیالیت… 31

11-2- پیشرفت تحصیلی.. 32

12-2- یادآوری.. 34

13-2- پیشینه پژوهش.. 36

14-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 45

فصل سوم: طرح پژوهش

1-3  روش پژوهش.. 47

2-3 -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. 48

3-3 -ابزارهای اندازه گیری و گرد آوری داده ها 48

 

4-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- داده های توصیفی.. 53

2-4-آزمون فرضیه ها 57

فصل پنجم: استنتاج داده ها

1-5- یافته های پژوهش… 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5- بحث و نتیجه گیری.. 64

2-5-پیشنهادات    ………………………………………………………………………………………………………….65

3-5- محدودیت های پژوهش : 66

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست منابع : 76

چکیده انگلیسی.. 78

 

فهرست جداول:

    عنوان                                                                               شماره صفحه

 

جدول(1- 2)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها( تيرماه 90) 27

جدول (1-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه خلاقیت(سیالیت) 53

جدول (2-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای یادآوری محتوی درس… 54

جدول (3-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 55

جدول (4-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای پیشرفت تحصیلی.. 56

جدول (5-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان خلاقیت(سیالیت) 57

جدول (6-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان یادآوری محتوای درس فیزیک… 58

جدول (7-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 59

جدول (8-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان پیشرفت تحصیلی.. 60

 

 

فهرست نمودارها:

عنوان                                                                                     شماره صفحه

نمودار1-4- مقایسه میانگین نمرات سیالیت دو گروه. 54

نمودار24– مقایسه میانگین نمرات یادآوری دو گروه. 54

نمودار3-4- مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دو گروه. 55

نمودار4-4- مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دو گروه. 56

 

1-1- مقدمه

 

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی معروف می باشد آغاز شده که زندگی بشر، مناسبات آن،آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت‌ تأثیر قرار داده می باشد.امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه‌هاي فكري در جامعه‌ي اطلاعاتي و دانايي ‌محور مي‌باشد. براي آنكه همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي قادر باشند بطور مؤثّر در چنين جامعه‌اي مشاركت داشته باشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده‌‌ي اجتماعي را بياموزند. تحقّق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از تأثیر و كاركرد مدارس به عنوان اصلي‌ترين نهادهاي آموزشي در جامعه مي‌باشد.

امروزه نظام آموزشي كشور به مدرسه‌ا‌ي نياز دارد كه با بهره‌گيري از فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات (فاوا)‌، امکان يادگيري پيوسته را فراهم نموده و فرصت‌هاي نويني را در اختيار افراد براي تجربه‌ي زندگي در جامعه‌ي اطلاعاتي قرار ‌دهد، به گونه‌اي كه اين فناوري‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز براي تعليم و آموزش حرفه‌اي محسوب ‌‌گردد.(هوشمند سازی مدارس، 1390،ص 5).

بكارگيري گسترده‌ي فاوا در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رويكردهاي آموزشي درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده می باشد. اين مدارس مانند نيازمندي‌هاي كليدي جوامع دانش‌ بنيان مي‌باشند و رويكردهاي توسعه‌ي مهارت‌هاي دانشي و كارآفريني دانش‌آموزان را دنبال مي‌نمايند. در اين مدارس‌، فرايندهاي یاددهی – يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت‌هاي كليدي دانش‌آموزان با تكيه بر فعاليت‌هاي گروهي، در عصر دانايي محور فراهم مي‌گردد.

ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوري پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزكردن مدارس، بهره گیری ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقيت‌های جدید درآموزش وپرورش ونیز اهميت دادن به توانايي‌هاي دانش‌آموزان، لازمة این تحوّل می‌باشد.

پیشرفت‌های فن‌آوری‌ منجربه تحولاتی در صلاحیت‌ها و شایستگی‌های موردنیاز و متناسب با دنیای متغیر فعلی در دانش‌آموزان گشته می باشد.صلاحیت‌هایی که امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی، صلاحیت‌های عمومی،حل مسأله و تصمیم‌گیری(قورچیان،1382(. امروزه از آموزش و پرورش انتظار می‌رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش‌آموزان‌ را فراهم آورد.برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییر رویه‌های سابق می باشد.شیوه‌های‌ آموزش قدیمی مسلما پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر عصر جدید نیست؛پس یکی از کوشش‌های‌ سازمان‌های آموزشی بایستی در ارتباط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه درسی‌ باشد(نیاز آذری،1383).فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که‌ شامل تغییر تأثیر فراگیران و معلمان،مشارکت بیشتر دانش‌آموزان با همسالان،افزایش بهره گیری از منابع‌ خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت‌های طراحی و ارائه مطالب می‌باشد(افضل‌نیا،1387).به‌ طورکلی تأثیر دانش‌آموز در محیط یادگیری مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییر می گردد و در این فرآیند دانش‌آموزان فعالند و به تولید دانش می‌پردازند(آرمیتاژ[1]،2003).فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه،عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع‌ خستگی و کسالت دانش‌آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش‌ها تأثیر مؤثری‌ دارد(امیر تیموری،1386).فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات مجموعه‌ای از روش‌ها،قواعد و ابزار و تجهیزات جهت شناسایی،جمع‌آوری،ذخیره،تولید و توزیع،سازماندهی،باز تولید و نگه‌داری‌ اطلاعات می باشد(نواب‌زاده،1380).فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی از یک‌سو برای‌ بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و سواد رایانه‌ای و از سوی دیگر برای تجدید حیات و غنی‌سازی‌ محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می‌باشد(سراج،1383).یکی از شایع‌ترین علت های ذکر گردیده برای به کارگیری این فن‌آوری در کلاس درس آماده کردن بهتر نسل فعلی‌ دانش‌آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و به تبع آن‌ نیازهای شغلی در بازار کار آینده می باشد.با روش سنتی و وقت‌گیر بودن این روش‌های آموزشی، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به‌روز،معلمان به‌گونه صحیح قادر به آماده‌سازی دانش‌آموزان‌ برای یک محیط کاری ایده‌آل نیستند.لذا بهره گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌ کلاس‌های درسی می‌تواند پایه و اساسی به‌عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی‌ شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهانی،سیاسی و آموزشی گردد (عزیزی،1385).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واژه‌ي مدارس هوشمند چندي می باشد در ادبيات آموزش و پرورش ما ایران  وارد شده می باشد و فعاليت‌هاي ارزشمندي نيز وَلو بصورت پراكنده در اين حوزه انجام شده می باشد. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌هاي ديني و مقتصيات زماني و به مقصود تحقّق اهداف سند چشم انداز ايران در سال 1404 و دستيابي به اهداف عاليه نظام تعليم و تربيت و گسترش عدالت آموزشي، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ي مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح كشور نموده می باشد. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ي آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز تصریح نمود.

هوشمند‌سازی مدارس يك اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجراي پيشرفته‌ترين روش‌هاي مدیریتی و آموزشي و نگاه علمی و فناورانه به وضعيت كنوني نظام آموزشي و پرورشی كشوراست که اعمال تغييرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود (هوشمند سازی مدارس ،1390،ص 6).

[1] Armitage

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 89

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان