پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شاهد

دانشكده علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

 

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی درسی

عنوان

مطالعه جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم انجام شده می باشد. پژوهش توصيفي حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحليل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی می باشد. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب دوره متوسطه و نیز کلیه دبیران دوره متوسطه (2925 نفر) مشغول به تدریس شهر قم در سال تحصیلی 94 ـ 1393 می باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد مطالعه واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند بهره گیری شده و در بخش سوم نیز با بهره گیری از فرمول کوکران، 340 نفر دبیر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحليل محتواي محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده می باشد. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با بهره گیری از شاخص های آمار توصيفي و در بخش پیمایش با بهره گیری از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss  فرم 19 تحلیل شده اند. عمده ترين نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از مطالعه مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده می باشد. 2. در بخش اهداف مصوب دوره متوسطه از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فروانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی – آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر دبیران، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند. 4. بين نظرات پاسخ گويان بر حسب جنسیت تفاوت معنادار در سطح  05/0 < p وجود داشته می باشد.

 

کلید واژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف، دوره متوسطه، راهکار، نهادینه سازی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………9

1-3-1. نظری …………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2. کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4. اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-1. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2. اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………………10

1-5. سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….10

1-6. تعريف ‌های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش …………………………………………………………11

1-6-1. تعريف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………….11

1-6-2. تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………….15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول : فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………………………………………….17

2-1. مفهوم شناسی ایثار و شهادت ……………………………………………………………………………………………………17

2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن ………………………………………………………………………………………….18

2-3. فرهنگ ایثار و شهادت از منظر ائمه اطهار (ع) …………………………………………………………………………….22

2-4. تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران ………………………………………..27

2-4-1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) ……………………………………………………………………..27

2-4-1-1. ایثار و شهادت، سعادت می باشد ……………………………………………………………………………………27

2-4-1-2. ایثار و شهادت به منزله عزت می باشد …………………………………………………………………………….28

2-4-1-3. ایثار و شهادت، حیات جاودانی می باشد …………………………………………………………………………28

2-4-1-4. ایثار و شهادت، میراث اولیاء می باشد ……………………………………………………………………………..28

2-4-1-5. ایثار و شهادت، آزادي روح می باشد ………………………………………………………………………………29

2-4-1-6. ایثار و شهادت، عامل پیروزي می باشد ……………………………………………………………………………29

2-4-1-7. ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان می باشد …………………………………………………………………29

2-4-1-8 . شهدا از نگاه امام خمینی (ره) …………………………………………………………………………………..30

2-4-1-8-1. ناتوانی از درك مقام شهدا …………………………………………………………………………………….30

2-4-1-8-2. شهدا در محضر خدا …………………………………………………………………………………………….30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-1-8-3. شهدا مهمان خدا ………………………………………………………………………………………………….31

2-4-2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله) ………………………………………………….32

2-4-2-1. مفهوم ایثار ……………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-2-2. مفهوم شهادت …………………………………………………………………………………………………………33

2-4-2-3. مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………………………………………34

2-4-2-4. آثار و پیامدهای فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………………………………………………35

2-4-2-4-1. تقرب الهی ………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-2-4-2. تقویت کوشش دسته جمعی……………………………………………………………………………………..36

2-4-2-4-3. کسب رضای الهی ……………………………………………………………………………………………….36

2-4-2-4-4. حفظ و تقویت نظام اسلامی ………………………………………………………………………………….37

2-4-2-5. فرهنگ ایثار و شهادت و تأثیر تربیتی آن در اندیشه مقام معظم رهبری …………………………..38

2-4-2-5-1. خون شهدا عامل مؤثر در مقاومت نسل امروز ………………………………………………………….38

2-4-2-5-2. شهدا عامل تدبیر و عبرت گیری برای نسل جوان …………………………………………………….38

2-4-2-6. تأثیر دانشگاه شاهد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………..39

2-4-2-7. فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه علمی …………………………………………………………………39

2-4-3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه استاد شهید مطهری …………………………………………………………………..40

2-4-3-1. شهادت، نوعی هجرت به سوي خدا …………………………………………………………………………..40

2-4-3-2. مفهوم شناسی شهادت ………………………………………………………………………………………………41

2-4-3-3. جنبه هاي اجتماعی ایثار و شهادت …………………………………………………………………………….42

2-4-3-4. مقام شهید ……………………………………………………………………………………………………………….43

2-4-3-5. منطق شهید ……………………………………………………………………………………………………………..43

2-4-3-6. تربت شهید …………………………………………………………………………………………………………….44

2-5. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………………………………….45

2-5-1. ارزش آفرینی ………………………………………………………………………………………………………………45

2-5-2. حماسه سازی ……………………………………………………………………………………………………………..45

2-5-3. کمال بخشی ………………………………………………………………………………………………………………..47

2-5-4. بحران زدایی ……………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-5. موج آفرینی و بصیرت بخشی ………………………………………………………………………………………..50

2-5-6. عزت طلبی …………………………………………………………………………………………………………………51

2-5-7. انسانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………..52

2-5-8 . دین محوری ………………………………………………………………………………………………………………53

2-5-9. اخلاص و ماندگاری …………………………………………………………………………………………………….54

2-5-10. عدالت طلبی ……………………………………………………………………………………………………………..56

2-5-11. گذشت و فداکاری …………………………………………………………………………………………………….56

2-5-12. آزادی خواهی ……………………………………………………………………………………………………………57

2-5-13. تقوا و پرهیزکاری ………………………………………………………………………………………………………58

2-5-14. مقاومت و سخت کوشی …………………………………………………………………………………………….59

2-5-15. زمان شناسی ……………………………………………………………………………………………………………..59

2-5-16. جامعیت ……………………………………………………………………………………………………………………60

2-6. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران …………………………………………………………………………………62

2-7. تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی ………………………………………………………………………63

2-8 . الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………67

2-9. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان ………………………………………………….74

2-9-1. ملموس سازی …………………………………………………………………………………………………………….75

2-9-2. تجربی سازی ………………………………………………………………………………………………………………75

2-9-3. آموزش از زبان همسالان ………………………………………………………………………………………………75

2-9-4. تصویرسازی ………………………………………………………………………………………………………………..76

2-9-5. تطابق گفتار و کردار …………………………………………………………………………………………………….76

2-9-6. آموزش گام به گام ……………………………………………………………………………………………………….76

2-9-7. خوشایندسازی …………………………………………………………………………………………………………….77

2-9-8 . بهره گیری از مثال و مصداق ………………………………………………………………………………………..77

بخش دوم : آموزش متوسطه …………………………………………………………………………………………………………….78

2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت …………………………………………………………………………78

2-11. اهمیت دوره متوسطه ……………………………………………………………………………………………………………..80

2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………………81

2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………….83

2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف………………………………………………………………..84

2-15. اصول تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………………..85

2-16. هدف در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………………86

2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه …………………………………………………………………………………………………..87

بخش سوم : پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………94

2-18. پیشینه در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………94

2-19. پیشینه در خارج از ایران ……………………………………………………………………………………………………….109

2-20. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….111

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1. روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………115

3-2. جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………115

3-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….116

3-4. ابزارهای گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………..117

3-5. روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………119

3-5-1. روایی چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………….119

3-5-2. پایایی چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………….119

3-5-3. روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………..120

3-5-4. پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………120

3-6. مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..121

3-6-1. تحلیل اسنادی ……………………………………………………………………………………………………………121

3-6-2. تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..121

3-6-3. پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………..121

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….122

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. مطالعه سؤال اول پژوهش ………………………………………………………………………………………………………125

4-2. مطالعه سؤال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………126

4-3. مطالعه سؤال سوم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..132

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. نتایج مطالعه سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..162

5-1-1. نتایج مطالعه سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………..162

5-1-2. نتایج مطالعه سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………..164

5-1-3. نتایج مطالعه سؤال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………….165

5-2. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش …………………………………………………………………173

5-3. عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………….174

5-4. محدودیت های علمی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..175

فهرست منابع

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….176

ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….187

پیوست

پیوست شماره 1 …………………………………………………………………………………………………………………….189

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………………….191

  

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول شماره 2- 1. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………………………….62

جدول شماره 3-1. توزیع جامعه دبیران دوره متوسطه شهر قم به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت …………116

جدول شماره 3-2. توزیع نمونه دبیران دوره متوسطه شهر قم به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت ………….117

جدول شماره 3-3. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………118

جدول شماره 3-4. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه ……………………………………………………120

جدول شماره 4-1. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………125

جدول شماره 4-2. تحلیل اهداف مصوب دوره متوسطه به لحاظ میزان در نظر داشتن فرهنگ ایثار و شهادت …..127

جدول شماره 4-3. توزیع فراوانی و درصد در نظر داشتن فرهنگ ایثار و شهادت به تفکیک اهداف مصوب دوره متوسطه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

جدول شماره 4-4. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک جنسیت ………………………………………………….133

جدول شماره 4-5. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس ………………………………………….134

جدول شماره 4-6. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی …………………………………………135

جدول شماره 4-7. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات ………………………………………136

جدول شماره 4-8 . توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ………………………………………..137

جدول شماره 4-9. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای آموزشی ……………..138

جدول شماره 4-10. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ………………..140

جدول شماره 4-11. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای پژوهشی …………..141

جدول شماره 4-12. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ………………..143

جدول شماره 4-13. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای فرهنگی …………….144

جدول شماره 4-14. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ………………..146

جدول شماره 4-15. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای هنری ……………….147

جدول شماره 4-16. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ………………..149

جدول شماره 4-17. رتبه بندی میانگین میزان تأثیر راهکارهای چهارگانه بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس ………………………………………………………………………………………………………………………..150

جدول شماره 4-18. اختصار اطلاعات آزمون فريدمن ………………………………………………………………………..150

جدول شماره 4-19. توزیع فراواني، ميانگين و انحراف معيار سؤال ها به تفكيك جنسیت ………………………152

جدول شماره 4-20. نتايج آزمون t مستقل براي متغير جنس ……………………………………………………………….152

جدول شماره 4-21. نتايج تحليل واریانس براي متغير سابقه تدریس ……………………………………………………153

جدول شماره 4-22. نتايج تحليل واریانس براي متغير رشته تحصیلی …………………………………………………..154

جدول شماره 4-23. نتايج تحليل واریانس براي متغير سطح تحصیلات ……………………………………………….155

جدول شماره 4-24. نتايج تحليل واریانس براي متغير ناحیه آموزشی …………………………………………………..156

جدول شماره 4-25. نتایج تحلیل واریانس چند راهه میزان تأثیر هر یک از راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس با در نظر داشتن متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………..157

جدول شماره 4-26. آزمون زوجی مقایسه میانگین راهکارهای چهارگانه بر حسب جنسیت ……………………157

جدول شماره 4-27. مجموع میانگین راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دبیران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..158

جدول شماره 4-28. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ………………..159

جدول شماره 5-1. جمع بندی نهایی تدوین چارچوب محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………163

 

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل شماره 2- 1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره)  …………………………………………………….31

شکل شماره 2- 2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری …………………………………………………40

شکل شماره 2- 3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه شهید مطهری ……………………………………………………………44

شکل شماره 2- 4. عناصر برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………74

شکل شماره 2- 5. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………………………………78

شکل شماره 2- 6. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی در تدوین اهداف ………………………………………………………85

شکل شماره 2-7. چارچوب مفهومی فصل دوم پژوهش …………………………………………………………………….113

نمودار شماره 4-1. توزیع درصد دبیران به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………..133

نمودار شماره 4-2. توزیع درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس ………………………………………………………..134

نمودار شماره 4-3. توزیع درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی ……………………………………………………….135

نمودار شماره 4-4. توزیع درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات …………………………………………………….136

نمودار شماره 4-5. توزیع درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ……………………………………………………….137

 

 

1-1. مقدمه

هر جامعه اي داراي مجموعه اي از ارزش ها[1] می باشد که نقشی تحکیم بخش در آن اعمال می کنند. این ارزش ها از مهم ترین اجزاي یک فرهنگ[2] به شمار می آیند، زیرا که از باورهاي[3] یک ملت سرچشمه می گیرند و در عرصه هاي گوناگون تأثیر می گذارند. افراد یک جامعه گفتار و رفتار خویش را بر اساس ارزش هایی که پذیرفته اند و به آن ها پای بند هستند، سامان می دهند. در این بین ارزش هاي اخلاقی و دینی به لحاظ تأثیر ژرفی که در روح و روان آدمیان بر جاي می گذارند و در سلوک فردي و اجتماعی آن ها بیشتر جلوه گر می شوند، از جایگاه برجسته اي برخوردارند (جان فشان، حسینی، 1389: 106).

ارزش ها، عقاید عمیقاً ریشه داري هستند که به وسیله مکانیزم جامعه پذیري[4] از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. جامعه پذیري، مکانیزم مهمی می باشد که ارزش هاي حاکم بر جامعه را در بشر ها نهادینه می کند. درونی کردن[5] یا نهادینه سازي[6] در فرآیند[7] جامعه پذیري از طریق نهادهاي مختلف اجتماعی صورت می پذیرد که یکی از آن ها آموزش و پرورش می باشد. در این فرآیند، افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار، از سر میل و رغبت ارزش هاي اجتماعی را پذیرفته و با آن هم نوایی می کنند (رستمی، عرفانی، 1389: 168).

یکی از ارزش هاي اساسی جوامع اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت می باشد[8]. فرهنگ ایثار و شهادت، به عنوان یکی از غنی ترین گنجینه هاي فرهنگ اسلامی، می تواند موتور محرکه پیشرفت دنیوي، اخلاقی، اخروي و … جامعه و همچنین پشتوانه عظیم حفظ و حراست از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (چراغی، اسلام پناه، 1389: 102).

از سوی دیگر، با در نظر داشتن این که مهم ترین سرمایه هر ملت، جوانان آن کشور هستند و طرز فکر، توجه، رفتار و روحیه نوجوانان و جوانان هر مرز و بوم تعیین کننده خط مشی آتی کشور خواهد بود، نوجوان و جوان اگر پایه هاي فکري مستحکم و صحیحی داشته باشد، در آینده تبدیل به فردی مفید خواهد گردید و بالعکس اگر از پایه هاي سست فکري و عقاید و فرهنگ غلط پیروي کند، به فردی متزلزل، بی هویت و سربار جامعه مبدل خواهد گردید. در دنیاي معاصر که دشمنان با تهاجم فرهنگی و در عرصه جنگ نرم هر روز کوشش دارند به ترفندي جوانان را از باورهاي ارزشی خود دور سازند، آنان را بی هویت کنند و پیرو فرهنگ غرب نمایند، تربیت فرزندان در پرتو فرهنگ ایثار و شهادت می تواند ضامن رشد و تعالی اخلاقی و معنوي آنان و بهترین و قوي ترین مکانیزم در این راستا باشد. پس انتقال این ارزش ها به نسل جدید از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و نخستین راه در انتقال و نهادینه سازی این فرهنگ، تعلیم و تربیت می باشد (سعیدمنش، الهی، 1389: 186).

فرهنگ ایثار و شهادت با اثرگذاری بر فضای فکری و ذهنی جوانان، باعث می گردد دو نسل قدیم و جدید درک مشترکی از جامعه و نیز فلسفه زندگی پیدا نمایند. همچنین این فرهنگ متعالی بایستی بازتولید[9] گردد، اگر این طور نباشد محدود شده و کاربرد آن در عصر حاضر و آینده کمتر خواهد گردید. اما اگر در این بازتولید، فرهنگ سازی مطلوبی صورت گیرد و بستر مناسبی برای نهادینه سازی آن فراهم گردد، از طرفی فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل امروز منتقل کرده ایم و مناسبات نسلی را مستقر نموده ایم و از طرفی دیگر، فرهنگ نوینی از ارزش های ایثار و شهادت را تضمین نموده ایم. از این رو نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، بایستی شکوفایی و پرورش این عناصر بنیادین را سرلوحه اهداف و برنامه های خود قرار دهد (شاهین، چشمه سهرابی، 1387: 423).

با عنایت به موارد فوق، مانند اهدافی که می توان برای آموزش و پرورش برشمرد، رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان بر پایه تعالیم اسلام می باشد. مدرسه وظیفه آماده کردن نسل جدید را برای جامعه امروز برعهده دارد. امروزه بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در روبرو شدن با مسائل و معضلات روزمره آسیب پذیر نموده می باشد. نوجوانان و جوانان برای مقابله با فشارهای موقعیت های مختلف به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب این توانایی ها تجهیز نماید، لذا می توان با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت، فرصت هایی را برای رشد اخلاقی دانش آموزان فراهم نمود تا نوجوانان و جوانان علاوه بر کسب توانایی های خواندن، نوشتن، حساب کردن و … مفاهیم این فرهنگ را فرا بگیرند و در خود نهادینه سازند تا با بهره گیری از آن در زندگی خود، توان ایستادگی و مقابله با مسائل را دارا باشند (جمشیدیان و همکاران، 1387: 294).

معمولاً با دو رویکرد[10] می توان به طرح موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزشی پرداخت. نگاه اول آن می باشد که هدف نظام آموزشی، آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم، ابعاد و مصادیق مقوله مذکور می باشد. به اظهار دیگر شناخت فرهنگ ایثار و شهادت موضوعیت دارد. در نگاه دوم، هدف از طرح این مقوله در نظام آموزشی، نایل ساختن دانش آموزان به مجموعه اي از فضائل اخلاقی و نهادینه سازی این فرهنگ در مدارس و دانش آموزان می باشد. با پذیرش نگاه دوم، طرح موضوع فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه ابزاري می باشد که می تواند به تحقق اهداف نظام آموزشی یاري رساند (هاونگی، 1389: 398 – 397).

[1]. Values

[2]. Culture

[3]. Beliefs

[4]. Socialization

[5]. Internalize

[6]. Institutionalizing

[7]. Process

[8]. Sacrifice & Martyrdom Culture

[9]. Reproduction

[10]. Approach

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 211

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان