عنوان : مطالعه ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان:

مطالعه ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

اظهار مسأله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

اهداف پژوهش…. 7

هدف کلی.. 7

اهداف اختصاصی.. 7

محدودیت های پژوهش…. 8

الف) حدود. 8

ب) محدودیت…. 8

تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش…. 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

زیربنای نظری… 2

مطالعه و مطالعه تشخیص شغل.. 2

ویژگی های شغلی.. 3

نظریه اسناد به ضرورت های کار. 5

الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی: 7

نظریه هاکمن و اولدهام. 8

الگوی ویژگی های شغلی (JCM). 11

مولفه های ویژگی های شغلی.. 14

الف- تنوع مهارت ها 15

ب- هویت وظیفه. 15

ج- اهمیت وظیفه. 15

د- استقلال و آزادی در اقدام.. 16

ه- بازخورد. 16

پیشینه پژوهش…. 18

نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده: 23

 

فصل سوم : روش­شناسی پژوهش

روش اجراي پژوهش…. 26

جامعه و نمونه آماری  و روش نمونه گیری… 26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 26

جمع آوری داده ها 28

روايي و پايايي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه ها). 28

الف ) روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گيري : 28

ب)پايايي ابزار اندازه گيري: 29

فصل چهارم : یافته های پژوهش

توصيف ويژگي هاي فردي آزمودني هاي پژوهش…. 32

توصیف ابعاد سازنده متغیر های پژوهش.. 38

مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها 45

آمار استنباطی.. 46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری… 58

حدود. 66

محدودیت…. 66

پیشنهادهای پژوهش.. 67

پیشنهادات برخاسته از یافته های پژوهش.. 67

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 68

منابع.. 70
چکیده:

ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد. با در نظر داشتن تأثیر و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر، مطالعه ویژگی های شغلی  کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود.

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان استان گهکیلویه و بویراحمد بود که به علت محدود بودن جامعه تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدندN=n=112. پرسشنامه سنجش قابلیت­های ویژگی های شغلی که توسط هاکمن و اولدهام در سال (1979) تهيه و تدوين شده می باشد، و در سال 1390 روایی  آن  توسط دهقان تایید شده، مورد بهره گیری قرار گرفت. پایایی آن نیز در پژوهش حاضر 0.87 بدست آمد

یافته ها: بر اساس نتایج تمامی عوامل ویژگی های شغلی از نظر کارشناسان از اهمیت قابل قبولی برخوردار بودند و در بین این عوامل، بترتیب بازخورد، اهمیت، هویت وظیفه، استقلال و تنوع وظیفه در اولویت اهمیت قرار داشتند. همچنین تفاوت معني‌داري بين ویژگی های شغلی بر اساس سطح تحصیلات در کارکنان اداره کل ورزش استان وجود ندارد اما بين گروه با سابقه کاری 8 الی 14 سال با 15 الی 21 سال و 21 سال به بالا تفاوت معني‌داري هست.

بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از افراد متخصص در بخش مختلف اداره، ضمن انعطاف بخشی به فضای کاری، فراهم کردن محیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند، فراهم کردن فرصت های زیاد برای رشد و پیشرفت، ترویج استقلال و آزادی اقدام، دستیابی به انگیزه کاری بالا باعث دستیابی به شغلی شورانگیز، رسا و متنوع خواهد گردید.

مقدمه
در محیط کسب و کار امروزی، تغییرات باگام­های سریع به وقوع می­پیوندد. سازمان­ها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا ازبین بروند. دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر می یابد. یک سازمان به مقصود برتری یافتن سایر سازمان­ها بایستی منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد. کارکنان با در نظر داشتن میزان برخورداری از دانش خود، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان­ها هستند که بایستی مدیریت شده و توسعه داده شوند. از این رو منابع انسانی در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد زیرا که این موضوع فرایندی می باشد پویا که سازمان را قادر می­سازد تا به سرعت با تغییرات سازگاری یابد این فرایند شامل تولید دانش جدید، مهارتها و رفتار می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه روش­های قدیمی اداره سازمان­ها، پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف نیستند. رشته مدیریت در سراسر دنیا شاهد تغییرات پردامنه و زیربنایی شده می باشد و از شیوه­ سنتی بیرون آمده و متحول شده و همه اعضای سازمان را در امور جاری مشارکت داده می باشد. این تغییر باعث شده می باشد که شکل­های جدیدی از سازمان همانند سازمان مجازی، سازمان تخصصی، سازمان افقی و … به­وجود آید. با مطالعه تاریخی طریقه به وجودآمدن شرکت­ها و سازمان­های بزرگ در دهه­های گذشته درمی­یابیم این شرکت­ها و سازمان­ها به علت عدم تطابق خود با طریقه تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطابق­پذیری با محیط را از دست داده­ و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابتی ندارند. زیرا سازمان­های بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگی­های ناشی از آن را ندارند و برای بقاء خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را با ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را بدست آورند (رجب­بیگی، 1382).

در این راستا تاکنون نظریه های متعددی مبتنی بر ویژگی های شغلی توسط صاحب نظران مطرح شده می باشد که مفاهیم بسیاری از آنها مشترک می باشد. به عنوان مثال نظریه دو عاملی هرزبرگ مبتنی بر نیازهای انگیزاننده و نگه دارنده و نظریه نیازهای مک کللند که مبتنی بر نیاز کسب موفقیت، نیاز کسب قدرت و نیاز تعلق می باشد، جزء نظریه های ویژگی شغل تلقی می شوند؛ زیرا هرزبرگ معتقد بود که اگر نوع شغل موجب کسب موفقیت، مسئولیت و مقام افراد گردد، میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد و همچنین مک کللند معتقد بود که اگر افراد به موقعیت عالی دست یابند، عملکردهای آنها بسیار خوب می گردد و مسئولیت پذیریشان افزایش می یابد (سید جوادین، 1387).

نظریه ویژگی های شغلی در طراحی مشاغل بر جنبه های رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی تأکید دارد. روش طراحی مشاغل را می توان به گونه ای انجام داد که کارکنان از شغل خود احساس رضایت داشته باشند (سید جوادین، 1387). محققان نشان دادند که ویژگی های شغل، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد (چنگ چن و فن چیو[1]، 2009).

از آنجایی که ورزش در کشور­ما در حال تحول و رو به توسعه می باشد، ویژگی های شغل می­تواند زمینه­های مناسبی جهت  فعالیت­های خلاقانه در کنار ورزش میسر سازد. پس از آنجایی که تربیت بدنی و ورزش به عنوان عرصه­ای گسترده در جامعه، زمینه­های فراوانی از اشتغال را در دل خود دارد، با در نظر داشتن تأثیر و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان کوشش بر آن می باشد تا با مطالعه جایگاه ویژگی های شغلی  گامی در این راستا برداشته گردد
تعداد صفحه : 113