گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 7

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

رعایت کردن نکات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

تغییر پذیری تمرین……………………………………………………………………………………………………………………. 11

تغییر پذیری در اجرای حرکت………………………………………………………………………………………………….. 17

تفاوت افراد ماهر و مبتدی…………………………………………………………………………………………………………. 22

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

پیشینه تغییر پذیری تمرین………………………………………………………………………………………………………. 25

پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی………………………………………………………………………… 29

پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی……………………………………………………………………………………………. 32

پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین………………………… 36

نتیجه گیری پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………. 40

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متغیر کنترل شده………………………………………………………………………………………………………………………. 41

متغیرکنترل نشده………………………………………………………………………………………………………………………. 41

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

تقسیم کردن آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………….. 42

ورود به آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

اکتساب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………………………………………. 44

یاددادی فوری…………………………………………………………………………………………………………………… 44

هدف ثابت……………………………………………………………………………………………………………… 44

هدف متغیر……………………………………………………………………………………………………………. 44

افزونگی ثابت………………………………………………………………………………………………………….. 45

افزونگی متغیر……………………………………………………………………………………………………….. 45

یادداری تاخیری……………………………………………………………………………………………………………….. 45

تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

بخش اول: توصیف آماری داده ها………………………………………………………………………………………………………… 47

بخش دوم: آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

اختصار یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 61

بحث و مطالعه نتایج مربوط به گروه ماهر……………………………………………………………………………………………. 61

تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی……………………………………………………………………………………………………… 62

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 67

 

مقدمه

بشر موجودی می باشد که به گونه مداوم در حال یادگیری می باشد. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته می باشد. مربیان در زمینه­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها گردد و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت­ها را تمرین    می­کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[1] 2011). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن بهره گیری می­کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل 2011). عقیده کلی بر این می باشد که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد نمود (اشمیت و لی[2] 2011، مگیل 2011). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[3] 2013). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده می باشد و همچنین تحقیقات قبلی  در بعضی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این پژوهش بر آن می باشد تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی مانند سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.

 

تعداد صفحه : 80