گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : مطالعه شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه وبویراحمد

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان :

مطالعه شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه وبویراحمد

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل اول

مقدمه و معرفی

1.1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2.1. بيان موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 12
3.1. ضرورت و اهميت پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 14
4.1. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 15
5.1. سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 15
6.1. فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 16
7.1. قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 17
8.1. تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………….. 18
فصل دوم

زیربنای نظری و پیشینه پژوهش

1.2. مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 21
1.1.2. خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2.1.2. خدمات و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………… 22
3.1.2. ویژگی های خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 23
4.1.2. مفهوم کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 25
5.1.2. تعاریف کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………… 26
6.1.2. ارتباط کیفیت خدمات و تصویر ذهنی مشتریان …………………………………………………………… 28
7.1.2. مبانی نظری و پیشینه مربوط به فرضیات پژوهش  ……………………………………………………… 31
1.7.1.2. مبانی نظری فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………….. 31
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید