عنوان : بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر

دانشگاه بوعلی سینا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت ­بدنی و علوم ورزشی

عنوان:

بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر

استاد راهنما:

دکتر علی یلفانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

–  فصل اول : طرح پژوهش………………………………………………………………. …..1

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….  … 2

2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

3-1- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-4-1-هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-4-1- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………………………….9

5-1-پرسشهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………9

7-1- تعاریف واژه­ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………….9

2- فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………… ………. ..12

1-2-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق………………………………………………………………………. ……….13

1-1-2- قلب. ……. ………………………………………………………………………………………. …….13

2-1- 2- بیماریهای ایسکمیک قلب…. …………………………………………………………………… ……15

3-1- 2 بیماریهای عروق کرونر…. …………………………………………………………………… ………18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

20 4-1-2-استراتژیهای بالینی دربیماران عروق کرونر……………………………………………………………. ………….

2-2-  برنامه توانبخشی قلبی………………………………………………………………………………………………. 24

1-2-2- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی…………………………………………………………………………………….. 24

2-2-2- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری…………………………………………………………………………….. 26

3-2-2- آزمون ورزشی…………………………………………………………………………….. ……………………… 28

3-2- کیفیت زندگی……………… …………………………………………………………………………………..35

1-3-2- کیفیت زندگی و ابعاد ان………………………………………………………… ………………. ………… 35

2-3-2- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی……………………………………………………………………… …… 37

4-2- افسردگی. ……. …………………………………………………………………………………………..38

1-4-2- اختلال افسردگی و ابعاد ان…………………………………………………………………….. ………….. 38

2-4-2- اپیدمیولوژی افسردگی…………………………………………………………………….. . . ……………… 39

5-2- اضطراب …………………………………………………………………………………………….. ……………………………40

1-5-2-  مفهوم اضطراب………………………………………………………………………… …… ………. ………..40

3-5-2- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی………………………………………………………………………… ……..41

4-5-2- اضطراب و توانبخشی قلبی …………………………………………………………………….. … ……. ……..42

6-2- مرور تحقیقات انجام شده………………. … ………………………………………………………………… ……………43

1-6-2- تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………….. … ……. ……..43

2-6-2- تحقیقات انجام شده خارجی……………………………………………………………………. ……… ……..44

3- فصل سوم : روش شناسی ………..……………………………………...….48

1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-  جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………..49

3-3- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………..50

4-3-  روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………53

5-3-روش اماری ……………………………………………………………. …………………………………… ……. …………55

6-3-محدودیتهای حقیق ……………………………………………………………… ………………………………………….55

4- فصل چهارم : یافته های پژوهش …………………………………………….. .. …..56

1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4- نتایج توصیفی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..57

3-4 – نتایج استنباطی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….61

 

5- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………..67

1-5- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….68

2-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………….69

3-5-  نتیجه گیری نهایی ……………………….. ………………………………………………………………………………..74

4-5- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………..76

1-4-5 پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر………………………………………………………………………………………….76

6– فهرست منابع ……………………………………………………………………………….78

7- پیوست ………………………………………………………………………………………. 89

چکیده:

دراین پژوهش تاثيربرنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت.  نمونه آماری شامل 60 بيمار مبتلا به جراحی بای پس عروق کرونر(46مرد و 14 زن) در دامنه سني 38 تا 73 سال  و میانگین­های وزن 55/5  کیلوگرم و  BMI=27.339 kg/m 2   تشکيل مي دهند که داوطلبانه انتخاب شدند. اطلاعات از بیماران با بهره گیری از پرسشنامه های كيفيت زندگي مک نیو) QLMI  (، افسردگی و اضطراب اسناید(HADS  ) جمع آوري گرديد .هشت هفته بعد از جراحی بیماران تحت آموزش نظري و عملي برنامه توانبخشي قلبي به مدت 12 هفته درمرکز توانبخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند. پس از تكميل و جمع آوري داده ه، ازآمار توصيفي جهت محاسبه شاخص هاي گرايش مرکزي و پراکندگي بهره گیری گردید و از آمار استنباطي از ازمون تی وابسته بهره گیری گردید.همچنین سطح پذیرش معناداری  05/0 فرض گردید.نتايج پژوهش افزايش سطح كيفيت زندگي زنان و مردان پس از انجام توانبخشي قلبي نسبت به قبل از برنامه توانبخشی در هر یک از ابعاد جسماني ، عاطفی،اجتماعی نشان داد (p=0.000). همچنین کاهش معناداری در سطح افسردگی و اضطراب بیماران نظاره گردید (p=0.000).

يافته هاي پژوهش، نشاندهنده اثر مثبت برنامه توانبخشی برافزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی بای پس قلبی می­باشد.

مقدمه:

بيماري­هاي عروق كرونر[1]، مهمترين اختلال قلبی­ عروقي و يك مشكل مهم بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مي­باشد. به طوري كه در شروع قرن بیستم، اختلال قلبي و عروقي كمتر از 10% كل مرگ و مير در جهان را شامل مي­گردید. اين در حالي می باشد كه در اواخر اين قرن، بيماري قلبي نزديك به نيمي از كل مرگ و مير كشورهاي پيشرفته و حدود 25% كشورهاي در حال توسعه را شامل مي­گردد. پيش بيني مي­گردد كه در سال 2020 نزديك به 25 ميليون مرگ ناشي از اختلال قلبي وعروقي در سال رخ دهد. بر اين اساس از هر سه مورد مرگ، يك مورد آن به علت اختلال قلبي و عروقي خواهد بود(1).

امروزه بهره گیری از تكنيك جراحي قلب باز، يكي از روش­هاي مؤثر و با ارزش در درمان بسياري از بيماري­هاي قلبي به شمار مي­رود(2). از سال 1994 تا 2002 در اسكاتلند، ميزان جراحي باي پس شريان كرونر از 2380 مورد به 2660 مورد و ميزان آنژيوپلاستي كرونري از 680 مورد به 2559 مورد و ميزان آنژيوگرافي از 8220 مورد به 10925 مورد در سال 2002 رسيده می باشد. هم چنين در سال 2000 حدود 24728 مورد جراحي باي پس و 28133 مورد آنژيوپلاستي و ديگر روش­هاي مداخله كرونري در بریتانیا انجام گردید. (3 ).

بيماري قلبی و عروقی در سال 2000 در ايالات متحده­، 4/39 %  همه­ي مرگ­ها يا به عبارتي يك مرگ از هر 5/2 مرگ را به خود اختصاص داده می باشد. از سال 2000 – 1990 ميزان مرگ و مير ناشي از بيماران قلبی و عروقی، 5/2 %  افزايش داشته می باشد. كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از اين بيماري به گونه قابل ملاحظه­اي باعث بهبودي در اميد به زندگي مي­گردد. طبق گزارش انجمن قلب بریتانیا در سال 2009 بیش از یک سوم مرگ و میرها در بریتـانیا، به علت بیماریهای سیستم قلبی و عروقی می­باشد و سالانه تقریبا  حدود198000 مرگ رخ می­دهد(4).

بر اساس آمارهاي موجود در سطح جهان، بيماري­هاي قلبي و عروقي 1% كل مرگ و ميرهاي سنين كمتر از 35 سال، 3/1 مرگ­هاي سنين 45 – 35 سال و 4/3 علل مرگ و مير در كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص داده می باشد. حدود 4/1 مرگ و مير در كشور ما ناشي از اختلال قلبي و عروقي می باشد. آمار استخراج شده از واحد انفورماتيك سازمان بهشت زهرا در نيمه اول سال 79 نشان مي­دهد كه حدود 20% از كل فوت شدگان به علت مشكل قلبي و عروقي بوده می باشد ( 5).

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در مارس 2002 ( فروردين 81 ) 22% علل مرگ و مير در دنيا و 35% علل مرگ و مير در ايران ( 91 هزار نفر ) ناشی از بيماري­هاي قلبي و عروقي می باشد (3).

بيماري عروق كرونر به معني يك نوع نارسايي در عروق كرونر قلب مي­باشد كه اين نارسايي نهايتاً منجر به كاهش و اختلال در جريان خون ميوكارد قلب مي­گردد و توفق دايمي جريان خون ميوكارد باعث اختلال در اقدام عضله ونكروز آن مي­گردد (6).

آترواسكلروز شامل تجمع موضعي ليپيد و فيبروز در داخل شريان­هاي كرونر مي­باشد كه باعث تنگي و انسداد شريان مي­گردد كه نتيجه آن كاهش جريان خون ميوكارد می باشد. بيماري­هاي ايسكميك قلب كه به علت عدم تعادل بين جريان خون وارده و ميزان تقاضاي ميوكارد رخ مي­دهد وابسته به پيشرفت آترواسكلروز و ميزان انسداد عروق كرونر مي­باشد.

جراحي باي پس عروق كرونر ، پروسه­اي می باشد كه در آن پيوندهايي براي هدايت جريان خون اطراف پلاك­ها در شريان كرونر ، انجام مي­گردد. اين پروسه هنگامي به كار مي­رود كه شريان به گونه اساسي باريك يا مسدود گردد يا يك لخته خون در مناطق باريك قرار گيرد. جراحان با برداشتن قطعه  كوچك از وريدي كه معمولاً از پا يا قفسه سينه شده و اتصال آن به آئورت و ماهيچه قلب گذرگاه فرعي ايجاد مي­كنند اين مجراي فرعي دوباره جريان خون را به قلب مستقر مي­كند. هدف اصلي جراحي باي پس عروق كرونر، تسكين آنژين و افزايش اميد به زندگي می باشد. جراحي باي پس عروق كرونر يك استاندارد طلايي براي درمان بيماران مبتلا به شريان كرونر براي حداقل 25 سال می باشد. بر اساس بسياري از يافته­ها، اقدام جراحي باي پس شاخص­هاي عمده كيفيت زندگي را در بيماران افزايش مي­دهد .اين نوع جراحي در بيماراني كه آنژين ناپايدار و تنگي بيش از 60% در شريان كرونر چپ ، يا انسداد سه رگ بيش از 50 % دارند، كاربرد دارد

 

تعداد صفحه : 96