عنوان : طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانشگاه گیلان

دانشکده تربیت ­بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان :

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

استاد راهنما:

دکتر رحیم رمضانی نژاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………5

سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….5

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..8

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..8

برنامه­ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………….8

مزایای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………8

موانع و معضلات برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..9

انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………….9

تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………..9

برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………..11

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………..12

مزایای برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………….12

محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………13

سبک­های مختلف برنامه­ریزی جامع و تعیین استراتژی­های سازمانی…………………………………………..14

تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

مراحل مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….16

فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………………17

مدل­های تدوین برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………..24

مدل استونر و فریمن………………………………………………………………………………………………………….25

مدل برایسون…………………………………………………………………………………………………………………….25

مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………………..26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مدل DISM…………………………………………………………………………………………………………………….27

مدل Goal- Based…………………………………………………………………………………………………………27

مدل برنامه­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران…………………………………………………………………28

مدل استراتژیک دانکن و همکاران………………………………………………………………………………………..28

مدل استراتژیک وایتمن………………………………………………………………………………………………………29

مدل تیلور…………………………………………………………………………………………………………………………29

مدل کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………29

مدل اسلک……………………………………………………………………………………………………………………….30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدل کمیسیون ورزش استرالیا…………………………………………………………………………………………….30

رویکرد فرآیند پایه برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….31

ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………………32

فوتبال در جهان…………………………………………………………………………………………………………………49

فوتبال در آسیا………………………………………………………………………………………………………………….49

فوتبال در ایران………………………………………………………………………………………………………………….50

فوتبال در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………50

مروری بر پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………52

مروری بر پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………….58

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….62

جامعه و نونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..62

روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….62

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………62

روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..65

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..66

 

فصل4- یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

توصیف یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….68

ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..71

ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………….72

ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..73

ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..74

تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان………………………………………………………………………………….75

ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………76

ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان……………………………………………………………………………..78

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………………………………….80

استراتژی­های فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………………..80

استراتژی های ….………….……..…………………………..……………SO80

استراتژی های………….……..…….………………………………………ST82

استراتژی های …………………………………………………………….WO83

استراتژی های ………………….………………………………………….WT85

فصل5- بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..88

اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………88

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….90

پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..109

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….110

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….123

فهرست جداول

 

2-1ماتریسSWOT………………………………………………………………………………………………………..38

2-2ماتریس اولویت­بندی عوامل داخلی………………………………………………………………………………..38

2-3ماتریس اولویت­بندی عوامل خارجی……………………………………………………………………………….38

2-4شاخص­های ارزیابی سازمان…………………………………………………………………………………………….39

2-5ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………….40

2-6رویکرد استراتژیک مدل SWOT……………………………………………………………………………………45

3-1 ماتریس SWOT…………………………………………………………………………………………………………64

4-1 توصیف وضعیت شغل نمونه آماری………………………………………………………………………………….68

4-2میزان تحصیلات و رشتة تحصیلی نمونه آماری………………………………………………………………….69

4-3وضعیت سنی نمونه آماری………………………………………………………………………………………………69

4-4 وضعیت جنسیت……………………………………………………………………………………………………………70

4-5 وضعیت سابقه کاری……………………………………………………………………………………………………….70

4-6 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(قوت­ها)…………………………………………………………………..71

4-7 معنی­داری آزمون فریدمن در نقاط قوت فوتبال گیلان………………………………………………………..72

4-8 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(ضعف­ها)…………………………………………………………………72

4-9 معنی­داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف­ها فوتبال گیلان……………………………………………………73

4-10اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن (فرصت­ها) …………………………………………………………….73

4-11 معنی­داری آزمون فریدمن در فرصت­های فوتبال گیلان……………………………………………………..74

4-12 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(تهدیدها)………………………………………………………………74

4-13 معنی­داری آزمون فریدمن در تهدیدهای  فوتبال گیلان……………………………………………………75

4-14 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان……………………………………………………………………………….76

4-15 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان……………………………………………………………………………….78

 

4-16 ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی فوتبال گیلان……………………………………………………….80

4-17استراتژی­های SO………………………………………………………………………………………………………..81

4-18استراتژی­های ST…………………………………………………………………………………………………………82

4-19استراتژی­های WO………………………………………………………………………………………………………83

4-20استراتژی­های WT……………………………………………………………………………………………………….85

فهرست شکل­ها و نمودارها

2-1فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………….17

2-2تعیین اهداف و استراتژی­ها………………………………………………………………………………………………24

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده می باشد . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته گردید که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی های مناسب بهره گیری گردید.

نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت  کیفیت زمین­ و اماکن،  سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین گردید. پس با در نظر داشتن نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم می باشد که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان بهره گیری گردد.

مقدمه

امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته می باشد تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می­آید (13). در عصر حاضر تقريباً ورزش در زندگی افراد رسوخ كرده و در بين ورزش­ها، فوتبال به دليل جذابيت خاص، يكی از بيشترين جمعيت­های ورزشی دنيا را تشكيل می ­دهد و جايگاه منحصر به فردی دارد، به گونه­ای كه به پديده فراگير و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل گردید. اين رشته به­ دليل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، به گونه كامل از حالت بازی ساده خارج شده می باشد، اين نكته دليل در نظر داشتن ارتقای اين رشته ورزشی در سطح جهان را آشكار می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بيش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان به شمار می رود (59).

در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می طریقه، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درمورد ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در بعضی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به گونه مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده می باشد (52).

امروزه سازمان­ها ناگزیرند به گونه دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر می باشد، دیگر نمی­توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی بهره گیری نمود.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک بهره گیری کنند. پس همة سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­کنند.

دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک را از جنبه­های مختلف مورد مطالعه قرار داده­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی می باشد.

فرای و استونر و فرد دیوید برنامه­ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­کنند که برای کمک به سازمان­های کوچک طراحی می­گردد تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدة محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده می باشد که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­کند (60).

به عقیدة ماچادو[1] برنامه­ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی می باشد. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­های مبتنی بر خط­مشی­های سازمانی، برنامه­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی می باشد (29).

پفر[2] برنامه­ریزی استراتژیک را فرآیند ایجاد و توسعه رویه­ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می­کند. وی بین برنامه­ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی می باشد و برنامه­ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده­اش می­کند، تفاوت قائل می­گردد.

برنامه­ریزی استراتژیک باعث می­گردد تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه­ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه­ها ارائه می­کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه­ها ارائه می­کند

تعداد صفحه : 123