گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

پايان‌نامه كارشناسي ارشد تربیت بدنی (M.A)

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزاد غفوری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسأله. 3

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن. 6

1-4 اهداف.. 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 8

1- 5 فرضیه‌های پژوهش. 8

1-6 پیش فرض‌های پژوهش. 9

1-7 محدودیت‌های پژوهش. 9

1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها 9

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 رهبری.. 14

2-2-1 تعریف رهبری.. 14

2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش… 15

2-2-3 نظریه‌های رهبری.. 16

2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری.. 17

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری.. 17

2-2-3-3 رهبری اقتضایی.. 20

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی.. 23

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر. 27

2- 3 تنیدگی.. 33

2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی.. 35

2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه. 35

2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی.. 36

2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی.. 37

2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی.. 38

2-3-3 اثرات تنیدگی.. 39

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده 44

2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور. 44

2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 47

2-5 جمع بندی.. 50

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 جامعه و نمونه پژوهش. 53

3-2 نوع و روش پژوهش. 54

3-3 متغیرهای پژوهش. 54

3-4 ابزار اندازه گیری.. 54

3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی.. 54

3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S) 54

3-4-3 پرسشنامه تنیدگی.. 55

3-6 روش اجرا 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی.. 59

4-1-1 جنسیت: 59

4-1-2 تأهل. 59

4-1-3 سن.. 60

4-1-4 مقطع تحصیلی: 60

4-1-5 رشته‌ی ورزشی: 61

4-1-6 سابقه ورزشی.. 61

4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته: 62

4-1-8 تنیدگی: 62

4-1-9 سبک‌های رهبری.. 63

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها 64

4-2-1 فرضیه صفر اول. 64

4-2-2 فرضیه صفر دوم: 65

4-2-3 فرضیه صفر سوم. 66

4-2-4 فرضیه صفر چهارم. 67

4-2-5 فرضیه صفر پنجم. 67

4-2-6 فرضیه صفر ششم. 68

4-2-7 فرضیه صفر هفتم. 68

4-2-8 فرضیه صفر هشتم. 69

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1 اختصار پژوهش. 71

5-2 بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-3 پیشنهادات برخاسته از پژوهش. 78

5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان. 79

منابع. 80

پبوست ها 87

فهرست جداول

جدول 2-1 ابعاد رفتار رهبر در ورزش (چلادوری و صالح1980، چلادوری1993) 26

جدول 2-2 بیماری‌های ناشی از تنیدگی در دستگاهای مختلف بدن (روزنامه اطلاعات، سه شنبه 10 فروردین 1372 شماره 19872) 41

جدول 2-3 اثرات روانی تنیدگی (کاری کوپر، زندگی با اضطراب، ترجمه ماشاءالله مدیحی، چاپ اول، یادآوران، 1370) 42

جدول 3-1 مقیاس تعیین میزان تنیدگی.. 56

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس جنسیت.. 59

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس وضعیت تأهل. 59

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس مدرک تحصیلی.. 60

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس رشته‌ی ورزشی.. 61

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس سابقه ورزشی.. 61

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس میزان فعالیت ورزشی در طول هفته. 62

جدول 4-7 وضعیت تنیدگی در دانشجویان دختر و پسر با در نظر داشتن رشته‌ی ورزشی گروهی یا انفرادی.. 62

جدول 4-8 داده‌های توصیفی مربوط به سبک‌های رهبری.. 63

جدول 4-9 فراوانی سبک‌های رهبری رشته‌های تیمی و انفرادی.. 64

جدول 4- 10 نتایج آزمون خی 2. 65

جدول 4-11 نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن توزیع داده‌ها در دو گروه 65

جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تنیدگی در ورزشکاران. 66

جدول 4-13 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی.. 66

جدول 4-14 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های تیمی.. 67

جدول 4-15 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی.. 68

جدول 4-16 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های تیمی.. 68

جدول 4-17 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های انفرادی.. 69

جدول 4-18 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های تیمی.. 69

فهرست شکل ها

شکل 2-1 شبکه سبک سنج مدیریت.. 19

شکل 2-2) مدل چند بعدی رهبری (چلادوری و صالح، 1978، چلادوری، 1993) 27

شکل 2-3) تأثیر محرک در به وجود آمدن تنیدگ.. 34

شکل 2-4) تنیدگی به عنوان یک پاسخ ارگانیستمی.. 35

نمودار 4-1 وضعیت سنی دانشجویان. 60

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط سبك رهبري مربيان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌هاي شهر تهران انجام گردید. روش پژوهش توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های واليبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمينتون دانشگاه‌هاي شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ي اطلاعات فردي، پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری گردید که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های پژوهش درسطح معناداری 05/0 =α بهره گیری گردید. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی می باشد (6/32=SD، 94=m).  نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی نظاره شده برای سبک های آمرانه و طرفداری اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار می باشد. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) می باشد و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه می باشد.

1-1 مقدمه

در ابتدای قرن بیست و یکم فشارهای عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه‌ی مردم را تشکیل می‌دهد که کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند به ویژه آنکه دنیای صنعتی و فراصنعتی حاصل، با گرفتاری‌های فراوان خود دهه‌ی اخیر را به یکی از پرفشارترین دوره‌های زندگی بشر تغییر داده می باشد. نگرانی‌های افراد، نسبت به کار، خانواده و معضلات اجتماعی، همگی بر بشر، این موجود زنده و حساس تأثیر گذارده و سبب می گردد که فرد از لحظه‌ی بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی، متناسب می باشد و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه‌ی چنین حالتها و فشارهای ناشی از آن، در اصطلاح «تنیدگی[1]» خوانده می گردد.

افزایش فشار محیط کار نیز که قابل مدیریت نباشد، منجر به تنیدگی می گردد. اگر چه افزایش سطوح تنیدگی می‌تواند به انگیزه‌ی افراد برای دستیابی به کارهای شگفت‌انگیز کمک کند، تنیدگیِ تکان‌دهنده و کوتاه‌مدت، ویرانگر می باشد و می‌تواند به اختلالهای جسمانی و روانی منجر گردد (برایس ، 2007).

به کارگیری هر یک از سبک‌های رهبری توسط مربیان ممکن می باشد در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تنیدگی باعث می گردد که بدن بشر وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد، در شرایط تنیدگی، با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط ‌بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاههای شهر تهران می‌پردازد. بدین مقصود این پژوهش در پنج فصل نگارش شده می باشد. فصل اول شامل مقدمه، اظهار مسأله، اهمیت مسأله، اهداف و فرضیات پژوهش، تعریف واژگان، سابقه و محدوده‌ی پژوهش می‌باشد. در فصل دوم، آغاز ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به گونه گسترده مورد بحث قرار می‌گیرند؛ سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر مطالعه می شوند و سرانجام پژوهش‌های مختلفی که در راستای فرضیه‌ها و سؤالات اصلی این پژوهش در گذشته انجام گرفته‌اند مورد بحث و مطالعه و مقایسه قرار می‌گیرند. در فصل سوم، نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار مورد بهره گیری، متغییرهای پژوهش و روش‌های آماری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش، به گونه دقیق، مطالعه می گردد. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد و در پایان در فصل پنجم، اختصار‌ی نتایج پژوهش ارایه شده و سپس یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن اهداف و نتایج تحقیقات انجام شده، مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده می باشد. پس از بحث و نتیجه‌گیری بر اساس نتایج برخاسته از پژوهش پیشنهادات کاربردی ارایه گردیده می باشد.

تعداد صفحه : 108